Werp uw zorg op de Heere, want Hij zorgt voor u
mei 26, 2016
Mefiboseth woonde in Jeruzalem
mei 27, 2016
Show all

Afrikaanse Hebreeën

Wederom een listige aanval op de Joden

We zijn door de regering bedrogen als het gaat over de geschiedenis van de Joden, althans… dat is wat boze negermannen roepen naar hun broeders met dezelfde huidskleur. Afrikaanse mannen, met een nogal agressieve houding, ze staan met hun luidsprekers op de straathoeken van Amerika en verkondigen dat zij de ware Israëlieten zijn. De zoveelste tevergeefse poging in de geschiedenis om het Joodse volk te ontdoen van het eeuwig verbond met hun God. Hier ziet u een fragment van deze nog niet zo oude beweging. Met hun grove provocerende taal, gekleed in Europees Afro Israëlische kleding verkondigen ze dat de echte Jood en dat zelfs Jezus en God zwart zijn, en de rijke blanke man? Die zullen hun slaven worden, want zij, de “Zwarte Afrikaanse Hebreeën” zijn de ware Israëlieten. Deze radicale groepering van Afro-Amerikanen ontkennen de holocaust, en beweren dat de hedendaagse Joden eigenlijk Edomieten zijn die het Judaïsme hebben gekaapt van de negers, Indianen en Spanjaarden. De theorie dat het leven met Adam begon in Afrika, is pas 200 jaar oud. Deze “Hebreeuwse Afrikanen” misbruiken de Bijbel met het nodige racisme om hun zogenaamde leer dat de Hebreeën oorspronkelijk zwart waren te staven. Deuteronomium 28:15-56 zou volgens deze website bewijzen dat de Afro-Amerikanen (negers) de ware Israëlieten zijn. Ze beloven dan ook een beloning van 75.000 dollar voor wie hun bewijs kan ontkrachten. Het probleem met dit Schriftgedeelte is echter het welles-nietes principe, naar die beloning kunt u dus fluiten. Hun vermeende gedachtegoed is en blijft dat zij de ware Israëlieten zijn! We kijken daarom dan ook naar andere Schriftgedeeltes waaruit zij letterlijk citeren en menen te kunnen claimen dat zij het ware Israël zijn, en dat de Hebreeën oorspronkelijk zwart waren.

Om te beginnen beweren deze zogenaamde zwarte Hebreeën dat Adam een zwarte man was. Je hoort vele malen dat het leven in het “vermeende moederland” Afrika begon, dat zou de eerste mens zwart maken, toch?

Veel mensen denken dat volgens de Bijbelse geografie de hof van Eden gezocht moet worden tussen de grote rivieren de Eufraat en de Tigris, omdat deze rivieren in Genesis 2 worden genoemd. Ze ontspringen in het bergland van Armenië en monden uit in de Perzische golf, dat de hof daar daadwerkelijk zou hebben gelegen is nooit bewezen. Hoe het ook zij, de “Hebreeuwse Afrikaan” gebruikt deze geografie natuurlijk niet omdat ze hiermee hun uitleg van een zwarte Adam in de Bijbel niet kunnen aantonen, ze beroepen zich graag op wetenschappers die beweren dat de eerste mens uit Afrika komt en zwart was. Maar deze mensen negeren echter dat Adam in de Bijbel rood genoemd word. De “Hebreeuwse Afrikaan” zegt dat hier niet echt rood bedoeld wordt, maar zwart, want, zeggen zij, Adam was gemaakt van het stof der aarde, en de kleur van de aarde is zwart, dus was volgens hen de huidskleur van Adam zwart. Maar de Bijbel is duidelijk, en om allerlei dwaze theorieën van een zwarte Adam uit te sluiten heeft Gods Geest toch echt rood neer laten schrijven. In het Hebreeuws betekent het woord Dam, “bloed” en de kleur van bloed is rood! Als we Adam een kleur willen geven, dan moeten we geen andere kleuren geven dan wat de Schrift geeft. En nog iets anders, als de zwarte aarde de huidskleur van Adam bepaalde hoe kon Eva dan zwart zijn als zij niet uit aarde maar uit de rib van Adam was gemaakt, Een rib geeft immers geen genetisch kenmerken als een huidskleur door.

Als er iemand met stomheid is geslagen en zich afvraagt waar we rode aarde kunnen vinden, breng dan o.a. eens een bezoek aan Alabama en Georgia. Adam wordt niet beschreven als zwart of wit, maar wordt beschreven als rood. De “Hebreeuwse Afrikaan” gelooft dat de Bijbel alleen spreekt van zwarte en witte mannen, en alles daartussen staat niet in hun racistische agenda. Er zijn verschillende definities van de betekenis Adam, maar alle definities zijn uiteindelijk afgeleid van de Strong -120. Als zelfstandig naamwoord betekent אדם (Adam) in het Hebreeuws rood geworden, verwijzend naar de roodachtige kleur van de menselijke huid. Maar Adam wordt in de Bijbel o.a. (wel 541 keer) gebruikt om de mens aan te duiden, maar het heeft ook een diepere betekenis,  Strong -119 ( afgeleid van Strong 120) is bedoeld om de volgende betekenis te geven aan het woord Adam, namelijk, om bloed in het gezicht aan te geven door: blozen, doorbloeden, rood worden, of roodachtig. De andere definitie vinden we in Strong -121 wat de naam van de eerste mens aangeeft. (Strong -121 is ook afgeleid van Strong -120). Dus Adam wordt 541 keer aangegeven als man, rode man, of roodachtige man, wat allemaal is afgeleid van de Strong – 120. Tien maal wordt het woord Adam gebruikt als in Strong -119 om bloed (blozen) in het gezicht aan te geven, en 21 keer om Adams naam aan te duiden. De ” New American Standard Bible”  vertaald Adam slechts met “man” het is wel genomen van de uiteindelijke definitie rood of rode man (Strong -120) maar dit is voor de thuislezer niet meer te herkennen. Vandaar dat hiermee veel twijfel wordt gezaaid als zou Adam een neger zijn, wat niets uitgemaakt zou hebben mits Gods Woord het zelf aan zou geven. Extra doorbloeding van het gezicht is gewoon niet zichtbaar bij een zwarte man of vrouw.

Eigenlijk is het zelfs een beetje belachelijk  dat Adam die gemaakt is naar het beeld van God, en al de mensheid vertegenwoordigde maar naar één ras of soort mens zou verwijzen. Dit is wel de opvatting van deze boze zwarte mannen, maar dit is nog lang niet alles wat ze zeggen. Ze beweren ook dat niet zwarten mensen slechts een mutatie zijn van alle zwarte mensen. Wanneer mensen beginnen met het analyseren van, en het raciaal aanvallen op, een bevolkingsgroep, zal er een ethische afbraak optreden. De Bijbelse boodschap is echter dat gelovige mensen zich moeten verenigen. Maar de Bijbel wordt door deze “zwarte Hebreeuwse Afrikanen” misbruikt om rassen uit te sluiten en te discrimineren.

De blanke man als onze slaaf: Waarom zien deze lieden nu juist de blanke als minderwaardige? Het is niets anders dan een racistisch gedachtegoed dat de zwarte mens superieur zou zijn. Maar waar komt dan volgens hen dat blanke ras vandaan? Nou, volgens deze “Afrikaanse Hebreeën” was Ezau de eerste witte mens. Hoe is het dan mogelijk dat deze zwarte Hebreeën zeggen dat Ezau wit was terwijl ze leren dat zijn vader Isaak zwart was? Wel… zeggen ze, hij was… jazeker, een Albino! Hoewel dit uiteraard nergens in de Schrift staat, beweren zij dit vanuit het idee dat Ezau rood geboren is. Volgens deze groepering was de huid van Ezau zo wit, dat het bloed door zijn huid te zien was, wat hem rood zou kleuren. Dit is natuurlijk een belachelijke verklaring, want wanneer de Heilige Schrift zegt dat Adam rood was, dan noemen zij dit zwart, en wanneer de Bijbel Ezau rood noemt is het volgens hen weer wit, hoewel de Bijbel toch steeds hetzelfde Hebreeuwse woord rood gebruikt. Als we moeten zoeken naar mensen met een roodachtige huidskleur hoeven we toch niet ver te zoeken, zo vreemd is dit toch niet? Noch even terug naar Adam, Wikipedia zegt hierover: Adam (‘mens’) is in het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis de eerste mens. De naam ‘Adam’ heeft in het Hebreeuws de gedachte van ‘rood’, ‘rode aarde‘, en is verwant aan het Hebreeuwse woord ‘adamah’ = aarde. De eerste mens is aards, uit de (rode) aarde. Niets over zwarte aarde dus! Lees maar mee in de volgende tekst van Genesis 2 vers 6:

Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem. Gen 2:6. Let nu op: In het Hebreeuws staat aardbodem als Adamah. En Adamah betekend “rode klei”, en wat is dat nu toch mooi, de Eeuwige bevochtigde de aarde en formeerde de mens uit deze rode klei.

Zoals eerder gezegd wordt er in de Bijbel over meerdere personen geschreven dat zij rood of roodachtig waren. Helaas zien deze “Hebreeuwse Afrikanen” die deze valse leer verspreiden dit niet, zij laten de Hebreeuwse grondtekst ongemoeid. Wanneer we in de Bijbel zoeken naar de kleur rood vinden we dat Koning David ook rood was, in 1 Samuel vers 16 lezen we: Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, (De Hebreeuwse Strong in Bibleworks geeft hier aan: red/ruddy  rood/blozend of Ezau als Baby) mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. 1Sam 16:12  Toen de Filistijn opzag, en David zag, zo verachtte hij hem; want hij was een jongeling, roodachtig, weer geeft de Hebreeuwse Strong in Bibleworks hier aan: red/ruddy rood/blozend of Ezau als Baby) mitsgaders schoon van aanzien. 1Sam 17:42

Bovendien staat in Klaagliederen 4:6-8 een tekst waar de Hebreeën rood genoemd worden: [Vau]. En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar. [Zain]. Haar bijzondersten waren reiner dan de sneeuw, zij waren witter dan melk; zij waren roder van lichaam dan robijnen, gladder dan een saffier. [Maar] [nu] is hun gedaante verduisterd van zwartigheid, men kent hen niet op de straten; hun huid kleeft aan hun beenderen, zij is verdord, zij is geworden als een hout. Wil dit vers zeggen dat de Hebreeën veranderd zijn van huidskleur? Van rood naar zwart? natuurlijk niet, het beeld de ongerechtigheid uit van hun zonden die groter werden genoemd dan de zonden van Sodom, zoals we dit kunnen lezen in vers 6.

De Bijbelse feiten laten zien dat Ezau’s vrouwen kleurlingen waren, zou dat dan voor deze boze zwarte mannen geen oorzaak zijn dat zijn nakomelingen niet meer wit zijn? En met wie zouden zijn kinderen trouwen als hij volgens hun doctrine de eerste en enige witte mens was. Ezau’s kinderen trouwde toch met gekleurde mensen in plaats van witte mensen? De theorieën van deze zogenaamde Afrikaanse Hebreeën zijn duivels en racistisch. In respect voor de Bijbelse Edomieten die nakomelingen van Ezau zijn, en in tegenstelling tot deze valse racistisch theorie van de “boze zwarte Afrikaanse Hebreeën” laten wij uw een Schriftgedeelte uit de Bijbel lezen die deze theorie met klem verwerpt: Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn land. Deut 23:7

Deze “Afrikaanse Hebreeën” verklaren Exodus 4 ook op een meest bijzondere wijze: En de HEERE zeide verder tot hem: Steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem; daarna trok hij ze uit, en ziet, zijn hand was melaats, [wit] als sneeuw. Ex 4:6 Mozes  Welnu zeggen zij, Mozes hand werd wit, dit is dus weer een onomstotelijk bewijs dat Mozes zwart moet zijn geweest. Wat een dwaasheid, de huidskleur van de oosterse mensen is donker genoeg om hun huidskleur te onderscheiden van wit (Melaatsheid) moeten ze daarom echt zwart zijn? Volgens deze nieuwe beweging van “Afrikaanse Hebreeën” dus wel, het slaat natuurlijk kant nog wal. De “Afrikaanse Hebreeën” gebruiken ook graag Klaagliederen 5:10 waar staat: Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege den geweldigen storm des hongers. Klaagl 5:10 Maar wanneer er juist is vertaald vanuit de grondtekst (die zij nooit raadplegen) staat er Kamar wat betekend verhit “verhit als een oven” Er staat dus echt verhit en niet zwart, het is een verwijzing naar de temperatuur van de huid. Een oven mag dan in de meeste gevallen een zwarte kleur hebben maar in dit Bijbel gedeelte wordt op geen enkele manier verwezen naar een zwarte Afrikaan.

De “Afrikaanse Hebreeën” gebruiken daarnaast ook de tekst uit Amos 4:7 die luidt: Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israels? spreekt de HEERE. Heb Ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kafthor, en de Syriers uit Kir? Amos 9:7  Maar wederom lezen zij de tekst niet in zijn geheel. Het gaat hier dus niet om de huidskleur van de Hebreeën, maar om de grootheid van onze God. Want de Heere gebruikt Morenland, Egypte en de Filistijnen als voorbeeld om Israël te laten zien dat zij niets meer verdiend hadden als deze naties, opdat zij zouden zien dat het een uitverkoren volk was, en zo de heerlijkheid van God niet vergaten. Want het is Israëls roem en trots, dat het van alle volkeren onderscheiden is. De Moren waren in Israëls ogen niet best. Wie zijn de Moren ? Ze zijn de zogenaamde Kusjieten, afstammelingen van Kusj. Men noemt ze ook wel: Ethiopiërs. En deze Kusjieten woonden ten Zuiden van Egypte; het waren, ook voor het begrip van de Israëlieten, echte kleurlingen. Donker was hun gelaatskleur, op het zwarte af. Daar in hun land, in Nubië, en aangrenzend gebied, leefden ze hun eigen leven. Maar Israël had voor hen geen eerbied. In tel waren de Kusjieten niet. Wat zouden die onbesnedenen ? Wat moesten die zwarten ?

Dan gebruiken ze ook nog eens Jeremia 14:2 welke luidt: Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt; zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe, en Jeruzalems geschrei klimt op (statenvertaling).  We hebben gekleed voorzien van aanhalingstekens omdat er vertalingen zijn die dit woord niet vermelden, deze laatste vertalingen gebruiken zij ongetwijfeld.

Dan is er nog het volgende, waarom zijn er alleen Afrikaanse Hebreeën in Amerika? De stammen waren toch verspreid over de vier hoeken der aarde? Waar zijn dan hun broeders in Afrika, het Midden oosten, het verre oosten, en Azië? Een andere duivelse theorie van hen is dat alleen de Afrikaanse Hebreeën naar eigen zeggen behouden worden en waar de aarde en schepping om draait. Een door hen veel aangehaalde tekst is Johannes 4:22 die luidt: Gijlieden aanbidt , wat gij niet weet ; wij aanbidden , wat wij weten ; want de zaligheid is uit de Joden. Het is natuurlijk een kortzichtige gedachte dat alleen de Afrikaanse Hebreeuwse mens zalig zou worden, want zegt de schrift in Openbaringen niet: Na dezen zag ik , en ziet , een grote schare , die niemand tellen kon , uit alle natie , en geslachten , en volken , en talen , staande voor den troon , en voor het Lam , bekleed zijnde met lange witte klederen , en palm [takken] waren in hun handen . Openb 7:9 Maar ja, voor de meeste van hen is het boek Openbaringen ook al een vals boek, behalve als het hen uitkomt.

Een laatste argument die zij dikwijls gebruiken om aan te tonen dat de zwarte man de ware Israëliet is komt uit het Hooglied, de tekst luidt:  Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Hooglied 1:5. Ook hier betrekken de “Afrikaanse Hebreeën” de tekst op de huidskleur. Echter heeft de tekst uit dit bijzondere Bijbel boek een heel andere betekenis, hier wordt niet verwezen naar de huidskleur van de toenmalige Israëlieten alsof deze zwart zou zijn. Hier wordt gesproken over de bruidsgemeente die zal bestaan uit Gods kinderen, die allemaal “door de zon beschenen” zijn, en de sporen dragen van woeste arbeid en zwoegen. Zij zullen de hitte van de dag hebben doorstaan. Zwart doch schoon, woeste arbeid en zonneschijn maakte deze bruid anders, ze was afgezonderd van andere vrouwen. Treffend voor de zogenaamde”Afrikaanse Hebreeën” is toch wel dat de bruid wist dat haar aanschijn was getekend door het harde werken in de zon, maar zij wist dat haar bruidegom haar ziel lief had en dat was het waar het haar Bruidegom om te doen was. Er is voor de Bruidegom niets aannemelijk aan een huidskleur, wat ons schoon maakt voor Zijn aangezicht is Zijn verkiezende liefde, door Zijn geliefde Zoon. De Leeuw van Juda! Zo moeten we dan alle dwazen theorieën tegen het volk Israël verwerpen en afkeuren, omwille van Hem, die Jood en Heiden liefheeft.

We stoppen maar, het moge u duidelijk zijn u verre te houden van deze dwaze theorieën die zich in niet geringe mate op internet verspreiden. De onderlegde bijbel lezer zal zich echter niet zo snel van zijn stuk laten brengen door deze satanische aanvallen op het Israël dat wij lief hebben.

Voor de behoeftige nog enkele video’s (in het Engels) van deze duivelse groepering:

The angry Black Man

Racist black Hebrews

Black Hebrew Cults

Black Hebrew israelites EXPOSED

The crazy hate-cult, the Black Hebrew Israelites

Man shuts up The Black Hebrew Israelites

Agressive Black hebrews

 

 

3 Comments

 1. Fitaddict schreef:

  Wie de bijbel goed leest weet dat de enige echte bewoners van Israël niet de Palestijne zijn, noch die zogenaamde blanke joden!
  Israël wat ligt op de zogeheten “afrikaanse continentale tektonische plaat”, en zodoende toebehoort en onderdeel is van Africa!
  Heeft tot 14-05-48 NOOIT een blank volk als inwoners gekend,
  dit geld voor heel de regio!
  Het is dan ook absurd om aan te nemen, dat dit blank volk afkomstig uit europa voorheen holbewoners van het Caucuses gebergte de ware inwoners zijn van het Afrikaanse land Israël????
  Waar dacht je dat de omschrijving Caucasian vandaan komt??? ?
  Nee dit zijn bezetters,bedriegers!
  Revelation 3:9
  I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars.
  Dit zijn Romeinen, europeanen
  die schuilen onder de identiteit van Khazars. Die tijdens het Khazar imperium
  tussen de achtste en negende eeuw onder koning Bulan, de gewoontes van de Israëlieten adopteerde!
  Deze mixste met paganisme, en vervolgens judaism noemde!
  Waarna de tweede wereld oorlog, die politiek gemotiveerd was, zij onder valse voorwendselen massaal uit verschillende delen uit europa naar Israël emigreerde en iligaal bezetten!
  Sindsdien schuilen zij zich onder de joodse identiteit.
  De originele bewoners van dit afrikaanse land Israël, zijn zoals je mag verwachten van een AFRIKAANS land, dan ook gewoon ZWART! Het is specifiek dit volk dat
  slachtoffer werd van
  de trans atlantische slavenhandel, en
  verspreid zijn geraakt over de rest van de wereld, doormiddel van schepen!
  Beter bekend als slavenschepen, precies zoals in de bijbel omschreven staat!
  Ja de trans atlantische slavenhandel staat omschreven in de bijbel!
  Deuteronomy 28:68
  Overige verses Deuteronomy
  28:1/28:2/28:15/28:32/28:41/28:43/28:46/28:47/28:48 kjv 1611
  De zogenaamde joden, participeerden volop in de trans atlantische slavenhandel.
  Stripte de kinderen van Israël systematisch van hun cultuur en ware identiteit. Het bloed van miljoenen zwarte Israëliërs kleeft aan hun handen!!!
  Trump tevens een Romein, mag dan ook erkennen wat ie wil.
  De paus die publiek uit spreekt tegen te zijn, is een cover up, alle behoren tot 1 coupe, 1 agenda, en zijn allemaal vijanden van Israël!
  Men voert een oorlog tegen God en zijn kinderen, maar God is groot en zal deze oorlog overwinnen!
  De wereld zal dan ook schrikken het moment aanbreekt waarop elke christen zegt te wachten
  (de terugkomst van Jezus)het beeld van Jezus, een man met lang blond haar en blauwe ogen.
  Plaats moet maken, voor een Jezus die alles behalve blank zal zijn ????
  Die man met blond haar en blauwe ogen, is namelijk de zoon van Rodrigo Borgia,
  of te wel Cesare Borgia.
  Zijn vader beter bekend als paus de zesde, gaf Leonardo da Vinci opdracht om zijn zoon als image van Jezus Christus te schilderen.
  Dit image, is de kerk in geforceerd en word tegenwoordig ten onrechte geassocieerd met een man, wiens naam überhaupt nooit Jezus Christus was, maar Yahosua, zoon van Eloim of te wel god!
  With white wooly hair, zoals hij in
  Revelation 1:14 word omschreven.
  Voor zover ik weet zijn zwarte mensen de enige mensen op deze planeet, met haar dat omschreven kan worden als “white wooly hair”, het moment hij of zij op leeftijd geraakt.
  Nog een voorbeeld, staat de olijfboom niet symbool voor the house of Israël?
  Is een olijf niet zwart het moment het rijp is, en is die zelfde olijf niet rood van binnen, wat toevallig het menselijk bloed symboliseert???
  Laat het duidelijk zijn
  dat de bijbel, de geschiedenis verteld van onze zwarten voorouders.
  Aangezien de ware kinderen van Israël zwart zijn, maar niet alle zwarten mensen Israëliërs zijn?.
  De bijbel verteld dat zodra de Israëliërs terug keren naar het land van herkomst, er vrede zal zijn op aarde.
  Sinds de komst van deze bezetters, bedriegers, moordenaars in Israël, is er niets dan oorlog!
  They dont fit the prophecies!
  Ik wil dan ook afsluiten met een quote van de ex president van Egypte Gamal Abdel
  ” The so called Jews Will never be able to live here in peace, because they left here black but came back WHITE after the second world war”. Shalom 2 the real children off Israël, let the truth be known!

 2. Floyd Flooman schreef:

  This was an eye opener for me I could ever read.i gonna study it further

 3. Ik snap niet waarom we weer kleur erbij moeten halen. Vergeet niet God is geest en zij die Hem aanbidden moeten dit in geest en in waarheid. Als we gaan discussiëren over kleur zijn we vleselijk bezig en begrijpen we niet waar het om gaat. Laten we onze naaste liefhebben en geheel anders zijn. Onze denkwijze moet veranderen. Jezus Christus is gestorven voor zwart, blank, geel en grijs. Wij horen te bidden voor de ware Israëlieten want ook zij hebben Jezus Christus nodig. Dat staat vast.

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar