oktober 20, 2017

Van iedere zonde

Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. -Mattheus 1:21 Heere, verlos mij van mijn zonden. Door de Naam ‘Jezus’ word ik aangemoedigd om […]
oktober 19, 2017

Kastijding

Maar Ik zal u kastijden met mate. Jeremia 30:11 Als je niet gekastijd wordt, is dat een slecht teken. Het zou bewijzen dat de Heere heeft […]
oktober 18, 2017

Eerst tranen, dan vreugde

Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Psalm 126:5 Als je huilt, is het de juiste tijd om te zaaien. Je wilt immers niet dat […]
oktober 17, 2017

Heilige vrees

Maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. – Spreuken 13:13 Heilig ontzag voor Gods Woord is tegenwoordig ver te zoeken. Mensen denken dat ze […]
oktober 16, 2017

Een met Christus

Want Ik leef en gij zult leven. Johannes 14:19 Jezus heeft het leven van degenen die in Hem geloven even zeker gemaakt als Zijn eigen leven. […]
oktober 15, 2017

Volhouden door Voeding

Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. Johannes 6:57 Ik leef […]
oktober 14, 2017

Nooit schamen

“Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Matteüs 10:32 Wat […]
oktober 13, 2017

Een driedubbele belofte

“En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo […]
oktober 12, 2017

Teken van het Verbond der Genade

En de HEERE, uw God’, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse […]
oktober 11, 2017

Vrij om te reizen

En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE. Zacharia 10:12 Dit is een troostwoord voor zieke […]
Spring naar werkbalk