Gesterkt worden in het geloof
maart 19, 2016
Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem
maart 20, 2016
Show all

Commentaar op het Artikel van Wim Janse, God de schepper van het kwaad.

 Dit artikel kreeg ik via iemand onder ogen, en wilde via deze weg iedereen waarschuwen voor alle wind van leer die op een sluwe wijze zegt dat God de schepper van het kwaad is. De originele tekst is zwart, de gekleurde tekst is het commentaar op het geschreven artikel.
De Duivel,
een gevallen engel?

door Wim Janse.
Veel mensen zitten met deze vraag:
“Waarom is er zoveel leed en lijden in deze wereld en waarom doet God er niets aan? Waar komt toch al dat kwaad vandaan?” In deze studie zullen we zien hoe we vraag naar de bron van het kwaad kunnen beantwoorden met Bijbelse middelen. De meest gegeven oplossing. De oplossing die veel mensen geven als ze naar al de vreselijke zaken in de wereld kijken, is: “De duivel is de bron van alle ellende!” Een van de redenen die de mensen voor het gedrag van de duivel geven, is dat de duivel een gevallen engel zou zijn! Hij doet het uit wraak. En dan komt men meestal met de tekst uit Jesaja 14:12, waar staat: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!”

Maar wordt hier nu over een “gevallen” engel gesproken? In het geheel niet! Dit gedeelte uit Jesaja houdt zich bezig met: “dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!”(vers 4) Het gaat hier over de koning van Babel! Het is over hem dat wordt gezegd (in vers 13): “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;….”Dit heeft niets te maken met een “gevallen engel”; het heeft niets te maken met de duivel. De duivel was al in de hemel, de koning van Babel wilde daar naar opstijgen en zijn troon boven de sterren plaatsen…en daar is hij dus uit gevallen(vers 12).


Commentaar: “De Morgenster” De heerlijkste en schitterendste onder de sterren, de ware morgenster is Christus dit lezen we o.a. in Openbaringen  Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Openb. 22:16 SVV) Koningen werden in taalgebruik ook wel aangeduid als sterren zoals in Numeri staat geschreven  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (Num 24:17 SVV) satan wilde de hoogte van God bereiken en werd hoogmoedig, zo ontstond er krijg in de hemel tussen Michael en de draak.  En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. (Openb. 12:7-8 SVV) Het is inderdaad waar dat het hier gaat om de koning van Babel. Maar de stelling dat het niets te maken heeft met een gevallen engel is niet geheel waar, omdat de zinspeling over deze koning van Babel wel zeker verwijst naar de val van satan (de valse morgenster) die het evenbeeld van Christus (de ware Morgenster) gelijk wilde zijn. Het Babylonische koninkrijk met zijn wrede koning scheen goed op weg te zijn om volstrekt en eeuwig durend te zijn, maar de val van deze koning wordt vergeleken met de val van lucifer, de satan. Satan is uit de hemel geworpen, dit zei Jezus zelf. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. (Luk 10:18 SVV)


 

Een andere tekst die vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat de duivel ooit een engel was, levend vlak bij God, is een deel van Ezechiël 28. Maar ook hier vinden we dat de orginele Hebreeuwse tekst ons vertelt dat dit niet gaat over een persoon die ooit in de hemel was! Ezechiël 28: 2 zegt ons: “zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens zijt en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god; We lezen hier dus over een mens, de koning van Tyrus. Onthoudt u dat als we verder gaan met dit gedeelte? Verderop in dit hoofdstuk zien we in 28:13 ” 13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden.”(NBG) De meeste Bijbelleraars zeggen hier, uitgaande van deze slechte vertaling, dat dit klaarblijkelijk is geschreven over de duivel, want a. hij was in de Hof en b. hij was een cherub (tenminste, dat neemt men aan). Maar er moet u toch iets zijn opgevallen. Herinnert u zich nog vers 2? In dat vers ging het over een man! En nu? Het verhaal is gewoon doorgegaan en nu ineens zou het over een engel gaan? Dat kan toch niet zo zijn? Wat brengt dat een betere vertaling aan het licht? De Concordante Versie van Ezechiël laat ons zien dat hier niet de cherub het onderwerp is, maar dat het nog steeds gaat over de man uit vers 2, de koning van Tyrus! Hij was(“in Adam” – we zijn allen “in Adam”) in de Hof! En het was ook hij die zo’n schitterend uiterlijk had! Natuurlijk was hij prachtig! Hij was naar Gods beeld geschapen en had nog niet gezondigd! Maar wat heeft die cherub er dan mee te maken? Sla het boek Genesis open en lees er het verhaal hoe Adam zondigde en uit de Hof werd verwijderd (Gen. 3:23 en 24). Dan zult u zien wat de rol van de cherub was in deze geschiedenis:

“23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.”(Gen. 3:23,24; NBG) Ziet u? De Cherubs waren engelen die op wacht stonden, opdat Adam en Eva niet zouden terugkeren naar de Hof van Eden en daar van de boom des levens zouden eten! Het onrecht waarover in Ezechiël 28:15 wordt gesproken, is niet het onrecht van de duivel, maar dat van Adam! Om een beter inzicht te krijgen hoe deze tekst werkelijk in elkaar zit, vindt u hieronder een concordante proeve van vertaling van Ezechiël 28:12-19:

“12 Mensenzoon, hef een klaagzang aan over de koning van Tyrus,
En je zult tot hem zeggen, Zo zegt mijn Heer Ieue:
Je bent een zegelafdruk van een voorbeeld,
Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid.
13 In de weelde van de tuin van Elohim ben je gekomen.
Van iedere kostbare steen is jouw tentachtige onderkomen,
Jaspis, chrysoliet en diamant, topaas, onyx
en nefriet, saffier, karbonkel en smaragd.
En met goud heb je de bergruimten van je onderkomen gevuld,
En al je alkoven die in je zijn.
Op de dag van je schepping vestigden ze
14 de tent van de gezalfde cherub.
En Ik bracht je op de heilige berg van Elohim.
Je komt aanwezig te zijn tussen de vurige stenen.
15 Je wandelt foutloos
Vanaf de dag van je schepping,
Totdat ongerechtigheid in je is gevonden
16 in de toename van je handelen.
Zij vullen je met geweld en je bent aan het zondigen
En Ik zal je van de berg van Elohim verwijderen,
En de cherub van de tent vernietigt je. ”

Wat nu? We hebben nu gezien dat de duivel geen gevallen engel is. Maar wat is hij dan? Is hij dan een tweede macht naast God? Nee, dat is ondenkbaar.


Commentaar: Deze bovenstaande verklaring van de koning van Tyrus en de verwijzing naar adam klopt, Deze toestand van de Tyrus koning is in de bijbel vergeleken met de eerste mens en de Cherubim.

Citaat Dachsels: De Heere God vergelijkt hier de toestand van Tyrus koning met die van de eerste mens in het paradijs. Heerlijk was de staat waar hij in verkeerde. In volle oosterse pracht kon hij zich vertonen. Niets ontbrak er aan zijn heerlijkheid. Dit laatste wordt toch uitgedrukt door de vermelding dat alle kostelijk gesteente zijn deksel was. Al de kostelijke stenen worden opgenoemd om zijn staat zo heerlijk mogelijk uit te meten. Einde Citaat Dachsel.

Citaat Matthew Henry: Hij (De koning van Tyrus) was er zeer trots op en liet ze zien aan ieder, die hem in zijn paleis bezocht. c. Hij zag er uit als een vleesgeworden engel, vers 14 :Gij waart een gezalfde overdekkende Cherub, dat is: hij beschouwde zich als de beschermengel van zijn volk, zo schitterend, zo sterk, zo getrouw, tot dit ambt aangesteld en bekwaam gemaakt. Gezalfde koningen behoren voor hun onderdanen gezalfde Cherubim te zijn, die hen met de vleugels hunner macht overdekken, en als zij dat zijn, dan zal God ze erkennen. Hun bevordering was van Hem: Ik had u alzo gezet. Sommigen menen, omdat er melding wordt gemaakt van Eden, dat dit een toespeling is op de Cherub, die tegen het oosten van Eden gesteld werd om de hof te bewaren Genesis 3:24. Hij meende evengoed in staat te zijn om zijn stad tegen alle aanvallers te beschermen als die engel om zijn last uit te voeren. Het kan ook wijzen op de Cherubim in het heilige van de heiligen, wier vleugels de ark bedekten, hij vond zichzelf even schitterend als een van die. Einde Citaat Matthew Henry

Commentaar: De duivel is wel zeker een gevallen hemelbewoner. In dit gedeelte van Ezechiel is toch niet bewezen als zou satan geen gevallen engel zijn? De duivel was wel zeker een hemelbewoner die goed geschapen was, Jezus zelf spreekt over de duivel in Johannes 8:44 ,  en is in de waarheid niet staande gebleven . De duivel was dus eens staande in de waarheid.


“Zoals gij beveelt, opdat gij weet, dat er niemand is gelijk de Here, onze God: “(Ex. 8:10) en “Ik ben de Here, en er is geen ander”(Jes. 45:6) Er is maar één God, er is geen tweede. Er is ook niemand die iets heeft geschapen dan God, door Zijn Zoon: “want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; “(Kol. 1:16;NBG)

Heeft u het gelezen? “Alle dingen” zijn door Hem geschapen. ALLE! Dus ook de machten en krachten die er zijn, ook de duivel! En ze zijn geschapen met ieder hun eigen doel: te zijn wat ze zijn. In dit geval: duivel, tegenstander, lasteraar. Er is gewoon geen andere oplossing! De duivel speelt een rol in het Plan van God en doet dat buitengewoon goed.

Ik kan me indenken dat u nu op het punt staat te stoppen met lezen, maar ik vraag u toch nog even door te gaan.
De logische conclusie moet ook zijn dat, als de duivel een schepsel is dat voor dat speciale doel is geschapen, dat dan ook het kwaad door God bedacht moet zijn. Ja, inderdaad, God schiep het kwaad!! Komt u maar mee naar opnieuw het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Daar zien we dat God Adam in de Hof van Eden plaatst. In die Hof vindt Adam allerlei geboomte en planten. Maar er is een bijzondere boom en daar mag hij, en zijn vrouw Eva, niet van eten: de boom van kennis van goed en kwaad. Goed EN kwaad! Nu moet u niet vergeten dat we op een heel nieuwe, frisse aarde staan; er was nog niet gezondigd. Wie maakte die boom? Het antwoord is: God! Hij plantte ze daar. Dus God moet op z’n minst hebben geweten van het kwaad. Maar het was niet alleen “weten”, God schiep het kwaad! Een opmerkelijke gedachte, maar een die waar is. We kunnen hiervoor een bevestiging vinden in Jesaja 45:6 en 7

” Ik ben de Here, en er is geen ander,
7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles.” Letterlijk staat er voor “onheil” in het Hebreeuws het woord “ro”. Dat betekent: kwaad, slechtheid, het boze. Let u op de nadruk op “Ik”? Verbazend, vindt u niet? Het staat echt in de Bijbel! Het is God die het kwaad schept!! Het was (en is) helemaal de duivel niet! Door hem daarvoor de schuld te geven, geven we hem veel te veel eer!! Heeft de duivel dan geen rol? Jazeker, de duivel heeft een rol! God maakte hem tot Zijn Tegenstander, tot de Lasteraar. Hij is Gods instrument voor het kwaad.


Commentaar: Hier wordt een verschrikkelijke aantijging gedaan omtrent de Eeuwige, als zou God kwaad geschapen hebben. Beeld u het kwaad eens in, incest, moord, hoererijen, overspel, het zou inhouden dat Hij uiteindelijk een Schepper zou zijn van de overtredingen tegen al zijn geboden. Gods woord leert ons anders, n.l. Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. (Deu 32:4 SVV)  Nee, dit kwaad scheppen heeft een geheel andere strekking als dit artikel beweert, de Eeuwige is geen oorzaak van het kwaad want Hij is volstrekt Heilig. Hier bewijst God Zijn volstrekte almacht. De woorden “Ik schep het kwaad”maakt de Eeuwige geen auteur van de zonde zoals de zondeval in het paradijs, maar het is Zijn macht erover, Hij regeert en bestraft het en vervuld er Zijne raad mee. Citaat Dachsel: Ik schep het kwaad, hiermede wordt zo beslist mogelijk gezegd, dat de Heere de oorzaak is niet alleen van voorspoed en zegen, maar ook van rampspoeden en het kruis des levens maar ook van de verzoekingen. De Heere heeft de boom der beproeving, den boom der kennis des goede en des kwaads geplant in den hof van Eden, echter niet opdat de mens zou vallen, maar opdat hij om Gods wille staande zou blijven. Einde Citaat Dachsel

Jezus zelf spreekt in de schrift over een ommekeer van de duivel waarin het blijkt dat hij eens in de waarheid stond. 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. (Joh 8:44 SVV)  Deze woorden van Jezus bewijzen dat de Eeuwige de duivel eens goed heeft geschapen, maar dezelve is in de waarheid niet staande gebleven. De Eeuwige heeft Adam en Eva goed geschapen, en net zoals Adam en Eva had de duivel de keuze tussen gehoorzaamheid of rebbelie. Net zo min als men God de schuld kan geven over de verschrikkelijke val van de mens in het paradijs kan men de Eeuwige de schuld geven van de rebellie van de Satan. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. (Openb. 12:9 SVV)

Het staat vast dat de duivel eens een hemelbewoner was  En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. (Openb. 12:7-8 SVV)
en En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. (Openb. 12:9 SVV)

 Aanrader!!! Meer over het Hebreeuwse woord “ra” en de vraag of God het kwaad heeft geschapen vindt u hier https://www.levendwater.org/brochures/lw21/Is%20God%20de%20Schepper%20van%20het%20kwaad.htm


Voor een goed voorbeeld moeten we naar het boek Job en lezen daar in hoofdstuk 1:

“6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
7 En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
8 Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
9 En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest?
10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land.
11 Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!
12 En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.”

Ziet u? De duivel speelt hier de rol van lasteraar, aanklager. Job is een prima man, oprecht en Godvrezend. De duivel had dat gezien en vraagt God Job in omstandigheden te brengen die er toe zullen leiden dat Job God zal vervloeken. Kan de duivel dat niet zelf beslissen? Nee, de duivel heeft er Gods toestemming voor nodig! De duivel kan niets zonder dat God het wil en zonder diens toestemming. En dat is nog steeds zo, vandaag de dag. De duivel kan u niet raken zonder dat hij daarvoor van God toestemming heeft. Er is niets veranderd! En als God iets goedkeurt, dan is dat al van te voren door Hem vastgelegd in Zijn Plan, anders zou het niet gebeuren.

Waarom? Waarom het kwaad? Nu we gezien hebben dat de oorsprong van het kwaad bij God ligt, moeten we een aantal vragen beantwoorden. De belangrijkste is wel: WAAROM???


Verschrikkel wat de schrijver van dit artikel neerzet “Nu we gezien hebben dat de oorsprong van het kwaad bij God ligt” Deze Wim Janse maakt de Eeuwige tot auteur der zonde, verschrikkelijk! Deze listige artikelen brengen mensen op verkeerde gedachten. God heeft alles goed geschapen, en Hij zag dat alles zeer goed was, Adam en Eva vielen in de zonde, zo ook de satan die in de waarheid niet gebleven is zoals beschreven staat in Johannes 8:44.

Rest mij niet anders dan een waarschuwing, pas op wat u leest!


 

Het hele artikel vindt u hier http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Janse/duivel.htm

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op