gelijk ook Christus de‭‭ ‭gemeente liefgehad heeft
maart 20, 2018
De Zoon des Mensen
maart 24, 2018
Show all

Een korte videomeditatie van C.H. Spurgeon – Nederlands Ondertiteld

Te dier ure verheugde zich Jezus in de Geest.‭ Lu 10:21‭‭

De Zaligmaker was een man van smarten, maar iedere nadenkende geest heeft het feit ontdekt, dat Hij in de diepste diepte van Zijn ziel een onuitputtelijke schat van zuivere, hemelse vreugde omdraagt. Onder het gehele mensengeslacht is er nooit iemand geweest, die een dieper, reiner en blijvender vrede had, dan onze Heere Jezus Christus. Hij was met vreugdeolie gezalfd boven Zijn medegenoten. Zijn grote weldadigheid moet uit de aard der zaak Hem de grootste vreugde verschaft hebben, want weldadigheid is de vreugde. Enkele ogenblikken waren er, waarin deze vreugde zich openbaarde; “te dier ure verheugde zich Jezus in de geest en zeide: “Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde.” Ook Christus had Zijn lofzangen, hoewel het nacht om Hem heen was; ofschoon Zijn aangezicht omwolkt was, en Zijn gestalte de glans van aards geluk had verloren, nochtans werd het soms verhelderd door een glans van onvergelijkelijke bevrediging, wanneer Hij aan de beloning dacht, en in het midden van de menigte God verheerlijkte. In dit opzicht is de Heere Jezus het gezegende beeld van Zijn gemeente op aarde. In navolging van haar bewandelt nu nog de gemeente een doornig pad; door menige verdrukking leidt haar weg tot de kroon. Het kruis te dragen is haar taak, en haar lot gesmaad en vreemdeling geacht te worde door de kinderen van haar volk; en nochtans heeft de gemeente een diepe bron van vreugde, waaruit niemand behalve zij putten kan. In ons Jeruzalem is verborgen een voorraad van koren en wijn en olie, waardoor de heiligen Gods steeds worden gevoed en onderhouden; en soms hebben ook wij, gelijk onze Heiland, onze tijden van grote vreugde; want “er is een rivier waarvan de wateren de stad Gods zullen verblijden.” Ofschoon bannelingen, verblijden wij ons in onze Koning, ja in Hem verblijden wij ons onuitsprekelijk, omdat wij in Zijn naam onze banieren oprichten. ‭‭

Send this to friend