Gods goedertierenheid
augustus 17, 2016
Genade en Verantwoordelijkheid
augustus 17, 2016
Show all

De Bijbelse Spijswetten

Kunnen we alles eten? (1 Timotheüs 4)

Misschien ben je in deze studie geïnteresseerd omdat je pas geleden tot het besef bent gekomen dat het volledige Woord van God vandaag de dag nog steeds voor ons van toepassing is en volledig waar is, terwijl een aantal teksten van Paulus moeilijk te begrijpen is. Of misschien ben je er nog niet van overtuigd dat een aantal van Gods geboden nog steeds voor ons gelden.   Eén van de redenen waarom je dit misschien gelooft is dat je vanuit 1 Timotheüs 4 overtuigd bent dat Gods spijswetten, die in Leviticus 11 worden vermeld, niet langer van kracht zijn omdat iemand je heeft geleerd dat Paulus dat onderwees.

Ongeacht welke theologie je op dit moment aanhangt, je zult bij het doornemen van deze studie tot je verbazing ontdekken dat 1 Timotheüs 4 juist bewijst dat de voedselwetten, die door de Heere zijn gegeven, nog steeds deel uitmaken van Gods Woord, net als in de tijd dat onze Redder tijdens Zijn bediening leerde dat de Wet van Mozes het Woord van God is.

Laten we eerst, voordat we beginnen, onszelf een aantal vragen stellen die we allemaal moeten beantwoorden in het licht van 1 Timotheüs 4.  – Leert 1 Timotheüs 4:4 dat alle dieren rein zijn en daardoor geschikt als voedsel?  – Zijn degenen die gehoorzaamheid aan Gods geboden, waaronder Leviticus 11, onderwijzen mensen die ‘zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen’?’  – Zou dergelijk onderwijs geschaard kunnen worden onder de noemer ‘hypocriete leugens’?  – Zijn het dezelfde leraren die anderen voorhouden dat ze niet mogen trouwen? – Welke zaken zijn volgens de bijbel geheiligd in het Woord van God en geschikt als voedsel, en moeten onder dankzegging worden aanvaard? Daar gaat het hier toch om?  – Zijn de geboden van God oudewijvenpraat?  – Zijn Gods geboden onzinnig?  – Is het onderhouden van Gods geboden in Leviticus 11 niet langer godsvruchtig? – Is Leviticus 11 niet langer ‘goede leer’?  – Is  het gehoorzamen van God afvallig worden van het geloof?
– Is Levicitus 11 geen onderdeel meer van de schrift en daarom niet langer onderwijs in rechtvaardigheid?  – Is het niet langer geldig als basis voor vermaning en correctie?

Misschien denk je dat het beantwoorden van bovenstaande vragen tamelijk eenvoudig is. Sommige klinken nogal absurd, toch? Dat zou tenminste zo moeten zijn.…

Als iemand gelooft dat 1 Timotheus 4 leert dat Leviticus 11 is afgeschaft -en dat is vaak het geval-  dan wordt het beantwoorden van die vragen niet alleen erg ingewikkeld, maar ook heel angstaanjagend.

1 Timotheus 4:1-7  1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. 6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt. 7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.

Over het algemeen wordt in commentaren de nadruk gelegd op vers 4 die wordt gebruikt om aan te tonen dat God de voedselwetten (Lev.11) voor Zijn volk heeft afgeschaft en dat nu alle dingen rein zijn en daarom geschikt als voedsel. Deze fout wordt snel gemaakt als we de verzen voor en na vers 4 niet overwegen. De kern van deze uitleg wordt uit vers 4 gehaald waar de Schrift zegt dat alles wat God geschapen heeft, goed is en niets verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.

Als we geloven dat dát vers in strijd is met Leviticus 11, dan moeten we concluderen dat degenen die beweren en onderwijzen dat God Zijn voedselwetten heeft afgeschaft voor Zijn volk, ook de volgende zaken leren:  1. ze gebieden zich te onthouden van voedsel 2. ze veroorzaken dat mensen afvallig zullen worden van het geloof 3. ze spreken leugens in huichelarij  4. ze volgen leringen van demonen  5. ze houden zich bezig met oudevrouwenpraat  6. ze houden zich bezig met onzinnige verzinsels  7. ze beoefenen de godsvrucht niet 8. ze hebben hun geweten met een brandijzer toegeschroeid   Omdat 1 Timotheüs 4 onderdeel van een brief is, en ook als zodanig moet worden gelezen….zou het voor ons van belang zijn om de brief zo te behandelen als die is bedoeld. Dat is de manier waarop we brieven moeten lezen, toch?…. van het begin tot het einde? Het snijdt toch geen hout om een zin, of een halve zin, uit een brief te laten en daar een volledige doctrine omheen te bouwen? Dat lijkt me niet… Stel je voor dat we op die manier met Paulus’ brieven om zouden gaan, niet alleen met deze, maar met een dozijn van zijn brieven? Dat zou nog veel erger zijn, toch? Zijn we er niet voor gewaarschuwd dat
de brieven van Paulus moeilijk te begrijpen zijn en ten onrechte kunnen worden gebruikt om tégen de Wet van God te onderwijzen, met wetteloosheid en zonde als gevolg?

2 Petrus 3:14-17 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.   En Petrus schreef dit 2000 jaar geleden toen de mensen zich bewust waren van de context en de gebruikelijke discussies van de eerste eeuw. Wij bevinden ons 2000 jaar en een aantal talen verderop… Met dat in ons achterhoofd, zouden we de waarschuwing van Petrus nog veel serieuzer moeten nemen!

Oké…. Laten we om te beginnen de hermeneutische principes toepassen door de onmiddellijke context te overwegen en de Schrift te laten uitleggen wat er in de Schrift staat. Het is belangrijk om elke verwijzing in de Schrift binnen de context te lezen. In dit geval is de context gelukkig erg duidelijk voor degenen die erin geïnteresseerd zijn die te ontrafelen en toe te passen.

Vers 3 komt voor vers 4, dus is het niet logisch om vers 3 te overwegen om vers 4 te kunnen begrijpen? En…. Vers 5 komt na vers 4, dus is het niet logisch om vers 5 te overwegen om vers 4 te kunnen begrijpen?

Zoals het met de meeste misverstanden omtrent de Schrift gaat, is een fout vaak het gevolg van een lukraak plukken van verzen en woorden uit hun context.

Omdat dit een brief van Paulus is die over Gods Wet gaat, zouden we erg voorzichtig moeten zijn als we de waarschuwing van Petrus ten aanzien van de brieven van Paulus en de Wet in ons achterhoofd houden. …we willen niet in de “dwaling van wettelozen” verstrikt raken door delen van Gods Wet af te schaffen, of wel?

De kern van deze rede wordt gevonden in de voorafgaande verzen, “…zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.” En het wordt onderbouwd in het direct daarop volgende vers, “Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.”

Wat betekent het om “de Waarheid te kennen”?

Gods Wet, waarin Gods voedselwetten staan (Lev. 11), wordt in de Schrift Waarheid genoemd.

Psalm 119:142  Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig

Als alle dieren nu rein zijn en geschikt om te eten, dan is –als gevolg daarvan- Leviticus 11 niet langer waar. Want, als alle dieren nu rein zijn geworden, kan het volgende dan nog waar zijn?   Leviticus 11:7-8  7 het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein. 8 Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein.

Dat lijkt er niet op… of het volgende vers, is dat nog waar?   Leviticus 11:46-47  46 Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen, en alle wezens die zich op aarde voortbewegen, 47 om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine, en tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag.

Die geboden, die God heeft gegeven, zijn nog steeds waar, of ze zijn niet waar. Er is geen tussenweg… Het kan niet zo zijn dat het een waarheid is die wij niet meer hoeven te volgen. Het gebod is óf waar of het is niet waar. Paulus zegt dat alle Schrift niet alleen nog steeds de Waarheid is, maar ook nog geschikt voor onderwijs in gerechtigheid.

2 Timotheus 3:16-17  16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Als Paulus dat zegt, hoe kunnen we dan iets anders concluderen? Hoe kunnen we zeggen dat Leviticus 11 niet langer is om op te voeden in rechtvaardigheid? Hoe kunnen we zeggen dat Leviticus 11 niet meer bij de Schrift hoort? Nogmaals, de Wet van God is waarheid …

Psalm 119:142  Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig

Dat is een boute uitspraak…

In 1 Timotheus 4 vers 3 staat duidelijk:  … en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Vers 3 maakt ons duidelijk dat Paulus beweert dat het hier gaat om mensen die gelovigen gebieden om zich te onthouden van het eten van vlees waarvan God al heeft gezegd dat het in overeenstemming met de Waarheid van Zijn Woord goed is om te eten. Deze valse leraren gebieden gelovigen om geen rund, kip, en ander vlees dat als voedsel geldt…- niet volgens mensen… maar volgens de waarheid van Gods Woord- te eten. Raad eens waar in Gods Woord je kunt vinden wat als voedsel is geschapen? Inderdaad…. In Leviticus 11…dat toevallig onderdeel uitmaakt van Gods Wet…En wat weten we over Gods Wet? En uw Wet is waarachtig. Niet was waarachtig, maar IS waarachtig…
Deze valse leraren verbieden gelovigen niet om bijvoorbeeld varkensvlees te eten, dat wordt in Gods Woord immers niet tot voedsel gerekend. Houd in gedachten dat toen dit aan Timotheüs werd geschreven, de Schrift alleen het Oude Testament bevatte.  Waar in de Schrift (het Woord van God) wordt ons verteld dat zwijn, kreeft, etc. zijn geschapen om tot voedsel te dienen? Sinds wanneer zijn onreine dieren volgens de Schrift geschikt als voedsel? Dat zijn ze niet…

In vers 3 is het Griekse woord voor voedsel “broma”. Waarom is het belangrijk dat het Griekse woord “broma” in dit verband wordt gebruikt? Als we de definitie van Strong’s bekijken valt het op dat “broma” in de schrift wordt gebruikt om te verwijzen naar voedsel dat rein is.

Misschien is dit een goed moment om onszelf er aan te herinneren hoe Paulus ons aanmoedigde om met alle leringen om te gaan…

1 Thessalonisenzen 5:21  Onderzoek alles, behoud het goede

Overweeg eens om de afschaffing van Gods voedselwetten te toetsen aan de Schrift en kijk eens wat je zult ontdekken. Wees een Bereaan (Handelingen 17:10-11) en onderzoek dagelijkse dezelfde Schrift die in de eerste eeuw werd bestudeerd om een dergelijke conclusie te onderzoeken en te bewijzen. Vergeet niet dat de Bereanen Paulus’ woorden slechts aan het Oude Testament konden toetsen…dus zie jij iets in het Oude Testament over voedselwetten die tijdelijk zijn en aan verandering onderhevig? Dat zul je niet vinden omdat het er niet staat.

Wat betekent het dat het voedsel is “geheiligd door het Woord van God en gebed?” in vers 5?

Als iets geheiligd is betekent het dat het heilig of apart gezet is, geheiligd of bijzonder gemaakt. Het Griekse woord voor geheiligd is dit …  Strong’s # 37: hagiazō (ἁγιάζω)

Het betekent:  Heilig maken, m.a.w. (ceremonieel) gelouterd of gewijd; (geestelijk) vereren. In onze vertaling vertaald als heiligen, heilig zijn of wijden.

Als iets in de Schrift heilig wordt genoemd betekent het letterlijk dat het “apart gezet” is.. het tegenovergestelde van gewoon of alledaags… Als alle dieren nu rein zijn, zoals wordt verondersteld, dan zouden de dieren niet heilig of apart gezet zijn.

Overweeg het volgende… Dieren die apart zijn gezet om te worden gegeten moeten afgezonderd worden van dieren die niet apart zijn gezet om te worden gegeten, als we de betekenis van het woord ‘geheiligd’ heel letterlijk toepassen. Het feit dat er geheiligde dieren zijn betekent dat er ook een groep dieren moet zijn die niet geheiligd is. Dat klinkt toch logisch?  We kunnen niet concluderen dat alle dieren geheiligd of apart gezet zijn als er in feite niets zou zijn waarvan ze apart gezet zouden kunnen worden, als alle dieren rein waren geworden. Hoe kunnen dieren apart gezet of heilig zijn als ze allemaal eender zijn? Als alle dieren rein waren geworden, dan zouden ze op grond van die definitie alledaags, onheilig, of niet apart gezet zijn… Ze zouden niet geheiligd worden genoemd, maar in plaats daarvan ongewijd.. of alledaags.

 De vraag die nog steeds moet worden beantwoord is: “Als alle dieren nu rein en apart gezet zijn, waar ter wereld kunnen ze dan van apart gezet zijn?” Het zou overduidelijk moeten zijn dat het onmogelijk is dat het reine niet langer apart is gezet –geheiligd-  van het onreine, als er niet zoiets als onrein is! Want het wordt door het Woord van God en door gebed geheiligd.    We kunnen niet beweren dat alle dieren nu apart zijn gezet of geheiligd zijn. Dat slaat gewoon nergens op… het is letterlijk beeldspraak. Dat is de reden dat Paulus in vers 3 zei dat degenen die geloven en de waarheid .. Gods Wet… kennen, zullen begrijpen wat hij zegt…

De dieren die geheiligd of apart gezet zijn als voedsel van de dieren die niet apart zijn gezet als voedsel worden duidelijk gedefinieerd in Leviticus 11. … Als we de Waarheid geloven en kennen betekent dat, dat we de Wet van God geloven en kennen… Het feit dat sommige dieren ‘gewijd’ worden genoemd… of “geheiligd”… of “heilig gemaakt”… of apart gezet door het Woord van God betekent dat andere dieren dus NIET “apart gezet” zijn door het Woord van God. Iets kan alleen “apart gezet” worden als er iets is waarvan het “apart gezet” is. Dat is toch niet zo ingewikkeld.

Hier aangekomen zou dit punt helder moeten zijn. Waar kunnen we verder over discussiëren? Het is duidelijk dat we uit 1 Timotheüs 4:4 niet kunnen concluderen dat alle dieren op basis van de Schrift geschikt zijn als voedsel. De enige schepselen die geschikt zijn om onder dankzegging te worden aanvaard als voedsel zijn schepselen die door het Woord van God en gebed (of dankzegging) apart zijn gezet. Zo eenvoudig is het. Dat is de reden voor de bepaling ALS het onder dankzegging wordt aanvaard. De ENIGE dieren die we onder gebed in dankbaarheid kunnen ontvangen als voedsel zijn volgens de Schrift de dieren die in Levicus 11 worden opgesomd. In Zijn Woord wordt ons opgedragen om dankbaar te zijn voor reine dieren als voedsel, niet voor onreine dingen. Waarom zouden we dankbaar moeten zijn voor het eten van dieren waarvan God heeft gezegd dat ze onrein zijn? Dat staat nergens in Zijn Woord en eigenlijk vinden we alleen het tegenovergestelde, namelijk dat we dankbaar moeten zijn voor apart-gezette of geheiligde dieren, in Leviticus 11. Dat is de reden dat er in vers 3 staat dat vers 4 is voor degenen die geloven en DE WAARHEID KENNEN. De waarheid zoals gedefinieerd in het Woord van God.

Er is echter meer. Waarom zouden we de verzen voor en na vers 4 links laten liggen?… Geloof het of niet, het wordt nog interessanter als we het vanuit een bredere context gaan bezien….

Zijn Gods geboden zinloos gepraat, profaan en goddeloos? Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een vreemde vraag, maar we moeten de vraag stellen als we concluderen dat vers 4 is gericht tegen degenen die leren dat we ons aan Gods spijswetten moeten houden. Paulus gebruikt het woord fabels – mythos in het Grieks- in de volgende verzen 1 Tim.1:4, 2 Tim. 4:4, Titus 1:14, en Petrus gebruikt het woord in 2 Pet.1:16.

Laten we daarom gaan bekijken hoe het woord in de bijbel wordt gebruikt…

1 Timotheus 1:4  ..Houdt je niet bezig met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.

Paulus zet in de tekst die volgt op vers 4 het gebruik van fabels tegenover de Wet, waarmee hij suggereert dat fabels en de Wet van God niet hetzelfde zijn, maar tegenovergestelden…   1 Timotheus 1:5-8  5  Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt,

De volgende plek waar Paulus naar fabels verwijst staat in….

2 Timotheus 4:2-4  2 Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

In 2 Timotheüs wordt het gebruik van het woord verzinsels wederom tegenover de waarheid, de gezonde leer en het Woord geplaatst. Zie je het patroon? Fabels, verzinsels komen van valse leraren die de massa voor zichzelf heeft opgeroepen om hen naar de mond te praten en hun oren te strelen. Fabels zijn het tegenovergestelde van Gods Woord.

Als we iemand vertellen dat de Schrift verklaart dat ham gruwelijk voor ons is, nu, maar ook op het moment dat de Heere terug zal komen, zoals we kunnen lezen in Jesaja 66:14-18, zal dat voor hem geen streling voor het oor zijn. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat Gods Wet in de gehele Schrift Waarheid wordt genoemd. Tenzij we het niet eens zijn met de Schrift, kunnen we Gods wet, die in de Bijbel wordt gedefinieerd als Waarheid, geen fabels en geboden van mensen noemen. God veranderde Waarheid niet in onwaarheid. Fabels en waarheid zijn tegenovergestelden… niet hetzelfde.

1 Timotheus 1:14  Je niet bezighouden met Joodse fabels, en geboden van mensen, die van de waarheid afleiden.

In dit vers zet Paulus wederom Joodse fabels en geboden van mensen, tegenover de Waarheid. Daarmee suggereert hij dat Joodse fabels en geboden van mensen niet hetzelfde zijn als de geboden van God. Het is dan ook wonderlijk dat de gangbare doctrine de geboden van mensen vaak verwart met de geboden van God. Colossenzen 2 is daarvan een perfect voorbeeld. Lees het maar eens, het woord ‘wet’ staat nergens in Colossenzen 2, er wordt alleen gesproken over geboden, doctrines en tradities van mensen, niet van God.

Dat is het belangrijke verschil dat we moeten begrijpen, willen we het onderwijs van Paulus volledig begrijpen… Geboden van mensen zijn geboden die door mensen zijn bedacht… Geboden van God zijn geboden die God aan Zijn volk heeft gegeven in Zijn Woord. Dat was het problem in de eerste eeuw. Valse doctrines, tradities en leringen deden de Wet van God teniet. Joodse fabels en geboden van mensen zijn in strijd met de waarheid van het Woord.

We zien dat het hier om precies dezelfde tegenstelling gaat. Fabels hebben niets gemeen met Gods wet en waarheid, maar wel met geboden van mensen en zinloos gepraat. Het heersende Joodse leiderschap van de eerst eeuw (Farizeeën en Sadduceeën) hield zich aan eigen wetten en geboden, de mondelinge leer of Talmoed. Dat is een voorbeeld van geboden van mensen.

Zoals we al eerder aanhaalden, is de doctrine van de gnostici die in Colossenzen 2 wordt benoemd, een ander voorbeeld waar Paulus de strijd aangaat met de geboden van mensen, tegenover de geboden van God. We kunnen de geboden van mensen niet veranderen in geboden van God….tenzij we concluderen dat mensen God zijn. Zelfs Jesjoea, of Jezus, ging voortdurend de strijd aan met de Farizeeën en hun “mondelinge leer”, de voorvaderlijke tradities…. Onze Heere ging in tegen de Farizese mondelinge leer en leerde gehoorzaamheid aan Gods Wet zoals die door Mozes was opgeschreven…   Laten we Marcus 7 bijvoorbeeld onderzoeken:

Marcus 7:6  Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.

Marcus 7:9  En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.

Marcus 7:13  en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

We moeten het Woord van God volgen, niet de doctrines en tradities van mensen.

In Marcus 7:10 zien we dat onze Heere de geschriften van Mozes aanhaalt als het Woord van God. Is dat niet interessant? We weten dat Jesjoea zich perfect hield aan Gods geboden, waaronder de Sjabbat, Feesttijden en de spijswetten. En alhoewel Hij vaak vals werd beschuldigd van het tegendeel, hield Paulus zich daar ook aan in zijn daden en zijn onderwijs –bijvoorbeeld in Handelingen 21.

We hebben al vastgesteld dat Gods Wet Waarheid is. De geboden van mensen zijn in strijd met Gods Woord omdat de geboden van mensen de mens boven God plaatsen. De geboden van God maken de mens nederig en stellen hem onder de autoriteit van God. Dat is een essentieel verschil…

We willen nogmaals benadrukken dat Paulus het woord “fabels” steeds gebruikt als iets dat in strijd is met Gods Wet, en niet in overeenstemming met Gods Wet. Wij zouden het woord fabels op dezelfde manier als Paulus moeten gebruiken. Fabels verwijst niet naar de Wet van God, maar is in strijd met de Wet van God.

Houd in gedachten dat we proberen te bepalen hoe Paulus het woord fabels gebruikte in zijn brieven. Als Paulus het woord fabels gebruikte als synoniem voor de Wet van God, zouden we terecht kunnen concluderen dat 1 Timotheüs 4 inderdaad tégen de Wet van God, waaronder Leviticus 11, onderwijst. Echter, in strijd met de gangbare doctrine, lijkt het erop dat Paulus het woord fabels gebruikt als iets dat in strijd is met de Wet van God.
Dit komt overeen met datgene wat wij al eerder hadden geconcludeerd over 1 Timotheüs 4…. dat deze tekst overeenstemt met de Wet van God, Leviticus 11 in dit geval, en niet tégen de Wet van God is. De tegenstelling tussen fabels en de waarheid is precies net zo..

Petrus gebruikt het woord fabels ook, en wel in …

2 Petrus 1:16  Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.

In dit vers beweert Petrus dat “fabels” zijn verzonnen en dat hij (en anderen) ze niet hebben nagevolgd. Als Petrus Gods voedselwetten uit Leviticus 11 als fabels beschouwde zou het voor Petrus erg moeilijk zijn om uit te leggen waarom hij zich er inderdaad aan hield in Handelingen 10 vers 14…

Handelingen 10:14  Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is

We kunnen Petrus niet beschuldigen dat hij hier liegt, dus we moeten concluderen dat Petrus het woord ‘fabels’ op dezelfde manier gebruikt als Paulus. Fabels zijn het tegenovergestelde van Gods Wet of Waarheid. Als we de Schrift laten uitleggen door de Schrift, zullen we terecht concluderen dat het gebruik van het woord ‘fabels’ in 1 Timotheüs 4:7 niet slaat op Gods geboden, maar in plaats daarvan verwijst naar geboden en doctrines van mensen.   Beraamt God iets op een sluwe, bedrieglijke of stiekeme manier? Is dat Zijn karakter? Is de Wet van God bedrieglijk of sluw? Als we de volledige Schrift gebruiken om het woord ‘fabels’ te definiëren ontdekken we dat het telkens gaat over valse doctrines, en geboden van mensen die in strijd zijn met Gods geboden die zijn opgeschreven door Mozes… ook in Marcus 7.

De enige conclusie die we dan ook kunnen trekken is dat het in 1 Timotheüs 4:7, waar wordt verwezen naar vers 4, over geboden van mensen gaat en niet over geboden van God. Dat zal niet al te vergezocht moeten lijken, omdat God ons nooit heeft verboden om te trouwen of ons te onthouden van het eten van vlees dat als voedsel is aangewezen in de Schrift, maar juist het tegenovergestelde heeft geboden.

Nu we hebben vastgesteld dat oudewijvenpraat, fabels, zinloos gepraat niet op Gods geboden slaat, zou het duidelijk moeten zijn waarom deze dingen in hetzelfde vers als tegenovergesteld aan godsvrucht worden geplaatst. Godvruchtig gedrag is wandel in Gods geboden.

We willen niet wandelen in doctrines en geboden van mensen, maar in Gods doctrines en geboden. Gods geboden zijn niet alledaags, maar heilig, geheiligd en apart gezet. De geboden van mensen zijn fabels, alledaags, onheilig en profaan. Zo eenvoudig is het…

De geboden die we kunnen lezen in Leviticus 11 vallen niet in de categorie fabels, alledaags, onheilig en profaan. Iedereen die dat beweert doet daarmee geweld aan vele honderden verzen in de Schrift. En als dat wel zo zou zijn, zouden Gods spijswetten worden onderwezen door degenen die afvallig zijn geworden van het geloof en dingen leren van verdorven geesten of duivelse doctrines (4:1)? Is Leviticus 11 een doctrine van de duivel?
En als we deze gedachtegang volgen, zijn dan de mensen die Gods spijswetten uit Leviticus 11 volgen dezelfde mensen die leren dat je niet mag trouwen? Natuurlijk niet… Sinds wanneer is het onderhouden van Gods geboden iets dat duivels en misleidende geesten ons willen leren? Kwam Leviticus 11 als gebod van God eigenlijk van de duivel? Dat is toch absurd… zelfs voor een ongelovige… In feite zouden er veel van dergelijke absurde conclusies moeten worden getrokken als we moeten geloven dat 1 Timotheüs tégen de Wet van God onderwijst.. We noemen een aantal zaken die we zouden moeten geloven als we zouden concluderen dat 1 Timotheüs 4:4 onderwijst dat niet al Gods geboden moeten worden gehoorzaamd:

– We zouden moeten geloven dat het onderwijzen van Gods spijswetten een doctrine is van duivels en misleidende geesten (4:1).  – We zouden moeten geloven dat het leren van gehoorzaamheid aan het volledige Woord van God synoniem is aan het geloof de rug toekeren (4:1). – We zouden moeten geloven dat het feit dat God bepaalde dieren in Zijn Woord apart heeft gezet (geheiligd) als voedsel een hypocriete leugen is (4:2). – We zouden moeten geloven dat degenen die onderwijzen dat God Leviticus 11 niet heeft afgeschaft ook onderwijzen dat je niet mag trouwen (4:3). – We zouden moeten geloven dat alle dieren op de een of andere manier apart gezet, bijzonder, geheiligd en heilig kunnen worden door het Woord van God, terwijl er tegelijkertijd niets overblijft dat alledaags en onheilig is. – We zouden moeten concluderen dat Gods Wet (die in de Schrift de Waarheid wordt genoemd) niets zegt over dieren die rein (voedsel) en onrein (geen voedsel) zijn, en dat alle dieren altijd al konden worden ontvangen zolang dat met dankbaarheid gebeurde (4:3). – We zouden moeten concluderen dat God alle dieren schiep om gegeten te worden (4:3) – We zouden moeten concluderen dat het Woord van God verklaart dat alle dieren nu rein zijn, terwijl er in de Schrift op geen enkele plaats melding van wordt gemaakt, niet in het Nieuwe Testament en niet in het Oude Testament (4:5). – We zouden moeten concluderen dat het leren van Gods geboden uit Leviticus 11 profaan (alledaags, onheilig) is. – We zouden moeten concluderen dat het leren van Gods geboden uit Leviticus 11 goddeloos is. – We zouden moeten concluderen dat het leren van Gods geboden uit  Leviticus 11 oudewijvenpraat/fabels is, terwijl dat in strijd is met alle andere Schriftgedeelten waarin het woord ‘fabels’ wordt gebruikt.

Zijn we het eens met een dergelijke doctrine? Hopelijk niet, maar vreemd genoeg lijkt het of velen dat wel zijn… We hopen dat elk van de elf hierboven genoemde conclusies de haren ten berge doet rijzen, zelfs die van de meest vrijzinnige Bijbelleraar. Het enige dat nodig is om niet de “fout van wetteloze mensen” te maken is tijd en aandacht te investeren in het toepassen van de context en op zijn minst kritisch na te denken. Het allermooiste zou zijn als we geschoold zouden zijn in het Woord van God en standvastig in ons begrip, zodat we net als de Bereanen zouden zijn en de woorden van Paulus zouden kunnen toetsen aan het Oude Testament, precies zoals Paulus ons adviseerde.

Het is onze plicht om alle dingen te toetsen aan het Woord en alleen vast te houden aan het goede. Iedereen die beweert dat 1 Timotheüs 4 bewijst dat God zijn spijswetten heeft afgeschaft – hetgeen in strijd is met onder andere Mattheus 5:17-19 en Romeinen 3:31–zal erg verbaasd zijn om te ontdekken dat 1 Timotheüs 4 eigenlijk bewijst dat Zijn voedselwetten nog steeds bestaan voor onze bestwil.

Sjalom!

Werner Stauder

De hemelse voedselbank
De hemelse voedselbank
voedingslessen uit de Bijbel
Score 4.7 van 5 sterren.
€17,89
Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, dinsdag in huis
Klik om dit product bij bol.com te kopen

 

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar werkbalk