Vraag raad aan de Heere – C.H. spurgeon
februari 9, 2016
Overvloed – C.H. Spurgeon
februari 10, 2016
Show all

Doop in plaats van besnijdenis ?

 

Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden ? (Rom 11:24 SVV)


Doop in plaats van besnijdenis

Voor u leest in deze korte verhandeling over doop en besnijdenis, moet u deze woorden die worden gebruikt in het doopformulier aan zuigelingen maar steeds overdenken: Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest [Mt. 28:19]. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. U leest het goed, door de doop zijn zij aangenomen tot Zijn kinderen. Ik wil u wijzen op 1 Korinthe 10 waar Paulus spreekt van een scheiding, het is van tweeën een, of een kind des satans, of een kind van God, Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 1 Korinthe 10 vers 21.  En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. (Gal 3:29 SVV)

Vraag 1
Is het verbond der besnijdenis in Genesis 17 dat God persoonlijk heeft gemaakt met Abraham een vleselijk verbond?
Jazeker, als we goed lezen dan is het heel duidelijk dat de Heere hier geen geestelijke belofte maakt met Abraham waar de heidenen bij zijn inbegrepen, de Heere belooft Abraham hier nu dat uit hem (Abraham) een groot volk zal voortkomen, namelijk, de natie Israël. En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen (Gen 17:2 SVV) De Heere spreekt hier dus duidelijk over de natie Israël, en niet over de geestelijke kinderen van Abraham, let maar eens op wat God zegt: Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad;13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. 14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken. (Gen 17:9-14 SVV) Mocht men beweren dat dit verbond overgegaan is in een geestelijk verbond zoals men met de doop wil doen, die zal men elk mens die niet gedoopt is moeten uitroeien. En bedenk nu dan ook eens dat God hier een Eeuwig verbond heeft gemaakt door middel van de besnijdenis met Abraham en zijn zaad na hem in hun geslachten. Hoe kan men nu dan zeggen dat dit aardse vleselijke verbond van Abraham is overgegaan tot alle heidenen. Dat Eeuwige verbond gemaakt tussen God en Abraham (tussen Mij en tussen u) is door sommige (uit verre volkeren, ook wel heidenen genaamd) veranderd, wij horen er nu ook bij zeggen zij. Wanneer men dit zegt moet men verhuizen naar het land Israël, want de Heere zegt: En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. (Gen 28:4 SVV) En nogmaals citeer ik voor de zekerheid uit de Bijbel om te laten zien dat het echt gaat over Abrahams vleselijke nageslacht, waar Genesis 13 vers 16 van spreekt: En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.  

Vraag 2
Is de geestelijke verbondsbelofte met Abraham alleen te verkrijgen door het geloof?
Ja, alleen door geloof! Wij worden echt alleen geestelijke kinderen van Abraham door het geloof, dat zegt ons Galaten 3 vers 14: Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. (Gal 3:14 SVV) Er is dus alleen deel te verkrijgen aan de verbondsbelofte met Abraham in geestelijk opzicht, en dat alleen door het geloof, dit zal een ieder met mij eens zijn. Hoe kan men dan zeggen dat gedoopte zuigelingen in de verbondsbelofte inbegrepen zijn door het geloof? Heidenen zijn ook geen Israëlieten hoe kunnen zij dan de belofte van het land Kanaän aan Abraham gedaan, zoals wij eerder lazen in vraag 1 op zichzelf toepassen? Galaten 3 zegt ons dat wij kinderen van Abraham zijn op grond van geloof, geestelijke kinderen van Abraham. De belofte is alleen ons deel op grond van het feit, dat we tot geloof gekomen zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben (Gl 4: 6). Maar dan geldt dat pas voor onze kinderen als ze ook tot geloof gekomen zijn, dan alleen worden zij de verbondsbelofte deelachtig. Als een heiden tot bekering komt is hij op grond van geestelijke geboorte een kind van Abraham. Kun je dan zeggen dat de kinderen van deze bekeerde heiden ook kinderen van Abraham zijn in de vleselijke, lichamelijke geboorte? Dat kan toch niet?! Je kunt niet zomaar van de geestelijke lijn op de vleselijke lijn overgaan! Onder de oude bedeling waren de bondelingen toch ook niet automatisch zalig. De verbondsbelofte houdt dus voor alle volkeren buiten Israël in, dat een ieder die gelooft de zegen van Abraham ontvangt, door de rechtvaardiging op grond van geloof en de belofte van het erfgenaamschap met Christus (Gl 3:14; Rm 8:17).
Men is het verbond met Abraham uit Genesis 17 die behandeld is in vraag 1 gaan vergeestelijken, maar als men dit gaat doen, dan moet men dat ook consequent doen met het verbondsteken, n.l. “de besnijdenis” (de vergeestelijking is n.l. de besnijdenis zonder handen). Dus even in het kort: wanneer men het verbond vergeestelijkt, moet men dat ook doen met het verbondsteken! En hier faalt men, want men vergeestelijkt de besnijdenis niet! Is dit eerlijk en Bijbelgetrouw voor u? Men zegt dan, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, maar dat is geen vergeestelijken. Dan zou voor het ene uitwendige teken “de besnijdenis” die met handen verricht wordt, het andere uitwendige teken “de doop” in de plaats zijn gekomen, wat ook met handen verricht moet worden, dit is natuurlijk geen eerlijke vergeestelijking, wel het verbond vergeestelijken maar het teken niet? De doop als teken kun je namelijk moeilijk toepassen zonder je handen te gebruiken. De Schrift zegt echter in (Kol.2), dat we besneden zijn met een besnijdenis, die niet met handen is geschied, met de besnijdenis van Christus. Door deze besnijdenis worden wij geestelijke kinderen van Abraham. Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. (Gal 3:7 SVV) Nu moet u zelf maar invullen of de heidenen die door het geloof Abrahams kinderen zijn geworden geestelijk verstaan moet worden, of naar het vlees. De vleselijke verbondsbelofte is alleen van toepassing op de Joden. De belofte naar het vlees uit vraag 1 is dus een andere belofte als de geestelijke belofte van vraag 2. Paulus wilde deze twee verbonden beslist gescheiden houden, hij zegt 22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. 23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; 24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; (Gal 4:22-24 SVV)

Vraag 3

Het doopformulier spreekt over de belofte aan de kinderen. Hoe moet men de belofte aan de kinderen in Hand. 2:39 verstaan?
De werking van het geloof is geestelijk, ook hier geld weer dat men alleen een kind van Abraham kan worden door het geloof. Hoe zit het nu met, u komt de belofte toe, en uw kinderen? wie worden er nu geroepen tot het geloof? Daarvoor lezen wij onze tekst nog eens: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. (Hand. 2:39 SVV De inhoud van deze tekst is niet anders dan: Want u komt de belofte toe (de Joden) en uw kinderen (het nageslacht van de Joden) en alle die daar verre zijn (De Heidenen/niet Joden). Er is dus de belofte van het genadeverbond voor de Jood en zijn nageslacht, en voor de heidenen. Om nu uit deze tekst het vleselijke verbond der besnijdenis van Israël te vervangen voor de doop is niet Bijbels volgens de volgende tekst: Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. (Rom 2:28-29 SVV) Dus zouden wij nu de besnijdenis vergeestelijken naar de doop der zuigelingen, dan zou men moeten spreken over baby’s met een besneden hart, want dat verstaat Paulus met het vergeestelijken van de besnijdenis. Wil men hen niet rekenen tot het geestelijke Israël dan moet men dit doen naar het vleselijke. Lees dan ook wat Paulus daar over zegt, namelijk: en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. (Gal 5:1 SVV) en: En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Wie wil de doop dan nog vervangen voor de besnijdenis, als hij met de vervanging hiervan een schuldenaar is de gehele wet te doen?

Vraag 4
Zijn heidenen voor de geestelijke besnijdenis (bekering) apartgezet en afgescheiden van de heidenen?
Kijkt u deze vraag is na, is het geen vreemde vraag? Alsof een heiden afgesneden kan worden van de heidenen, om zo een afgesneden heiden van de heidenen te zijn. Toch is deze vraag niet raar want men zegt het bij de zuigelingendoop, we zijn afgesneden of apartgezet van de heidenen! Nooit zal een heiden een Israëliet worden naar het vlees. Een ieder kan het met elkaar eens zijn dat voor de geestelijke besnijdenis (=bekering) men een kind van de boze is. Er staat niets in de Bijbel dat zegt dat voor men geestelijk besneden is in het hart (=bekering) geestelijk of vleselijk bij de staat Israël zou horen, zie vraag 1 nog eens na. Want als men het volk Israël vergeestelijkt kan men dit toch alleen maar vergeestelijken op het volk van God, zij zijn het geestelijke Israël. Maar toch wordt dit wel gezegd door hen die de zuigelingendoop verdedigen. Zij zeggen o.a.: wanneer men gedoopt is ontvangt men een zegel, men is apart gezet, want zegt Paulus in Romeinen 9 vers 6 niet, want die zijn niet allen Israël, die uit Israel zijn. Zo zegt men dus net als Israël apart gezet te zijn, maar nog niet bij hen die het ware Israël zijn, met andere woorden, het ware Israël dat Gods volk is door de geestelijke besnijdenis des harten. Dat deze tekst gebruikt wordt ter verdediging van de zuigelingendoop is onverklaarbaar, want Paulus spreekt hier zijn droefheid uit over de Joden, want hoewel zij zich beriepen op hun vleselijke afstamming van Abraham behoren zij toch niet om die reden tot de geestelijke uitverkorene. Israël vergeestelijken kan echt alleen gedaan worden als men dit doet op Gods uitverkorenen die met Hem in de hemel zullen zijn. Waar is men dan voor de besnijdenis van het hart in apart gezet? Nergens toch? Het is van tweeën een, of u bent een kind van satan of u bent een kind van God, de roep gaat juist uit naar de heidenen in Handelingen 2 vers 39 waar staat dat de belofte voor de Joden en hun kinderen is en voor allen, die daar verre zijn, en zij die daar verre zijn, zijn heidenen die niet bij het vleselijke Israël horen. Wil men zichzelf dan van die belofte af laten snijden door een doop die voor de wedergeboorte geschiet, zodat met noch bij het vleselijke Israël, noch bij de heidenen behoort? Nee toch?

Vraag 5
Is de besnijdenis een teken van redding ?
De besnijdenis is geen teken van redding, want Paulus zegt in Romeinen 9 niet alle Israël is Israël, Jacob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat. De doop is altijd gekoppeld aan redding, de besnijdenis niet. Besnijdenis gebeurde overigens ook niet bij meisjes, de doop wel. Als de besnijdenis in de plaats van de doop was gekomen dan had Paulus wel tegen alle Judeeërs kunnen zeggen die zeiden dat iedereen zich moest laten besnijden, stop, dat hoeft niet want de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, maar dit zei Paulus niet omdat het een verbond voor de Joden alleen was, gemaakt tussen God en Abraham, hier hadden de bekeerde heidenen geen deel aan, en was ook niet noodzakelijk voor hun bekering .

Vraag 6
Is de doop een teken van redding?
Jazeker lees maar mee, In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (Col 2:11-12 SVV)

Vraag 7
Is de zaligheid uit de verbondsgedachte van de besnijdenis wettisch ?
Ja, Wettische Joden dachten dat de besnijdenis noodzakelijk was tot behoudenis, Paulus reageerde hierop uiterst fel: En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. (Gal 5:3 SVV) Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. (Gal 5:4 SVV) Voor een gelovige uit de volken (heidenen) is dus alleen de besnijdenis des harten van toepassing, niet de lichamelijke besnijdenis. Laat hij zich echter wel besnijden, dan geeft hij daarmee aan dat hij zijn behoudenis verwacht uit de werken der wet en daarmee plaatst hij zichzelf buiten de genade. Let op: Paulus zegt dus niet dat de wet slecht is, maar vraagt of je wettisch bent.
Paulus noemt de besnijdenis zelfs een slavenjuk voor de heidenen, Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. (Gal 5:1 SVV) en zegt: ook in Galaten 2: waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven ? (Gal 2:14 SVV)

Vraag 8
Is de besnijdenis een bloedig verbond dat wijst naar Christus?
Nee, in de Bijbel staat nergens dat de besnijdenis een bloedig verbond is dat wijst naar Christus. Aanhangers van de zuigelingendoop zeggen dat de besnijdenis wees op Christus bloed en dat daarna de besnijdenis niet meer nodig was, want er hoefde immers geen bloed meer te vloeien. Vanaf dat moment werd de (kinder)doop het teken en zegel dat we zijn opgenomen in ‘het verbond. Dat de kerk dit leert is on-Bijbels. Colossenzen 2 spreekt over ‘besnijdenis, niet met mensenhanden’. Dat komt ook in het Oude Testament voor. Het duidt op de besnijdenis van het hart: de bekering tot God. Israël werd voortdurend aangespoord om hun hart te besnijden. Ze waren allemaal (de mannen) besneden, maar moesten ook nog hun hart besnijden. En dus gaat het in Colossenzen 2 niet over de besnijdenis van de voorhuid, en dus ook niet over het teken van het besnijdenisverbond. De tekst beschrijft de doop niet als een teken van een verbond, maar als een graf: sterven én opstaan met Christus! En dat in samenhang met de besnijdenis van het hart, met de bekering.
(Daar de Messias zich nog niet voor ons had geofferd, heeft God volgens deze uitleggers in de kerk gewild dat de mens in verbond met Hem zou komen door het opofferen van een verborgen deel van zijn eigen lichaam.)

Vraag 9
Besneed Paulus Timotheüs om te laten zien dat besnijdenis echt geen waarde had?
In Hand 16, liet Paulus Timotheüs besnijden, Paulus, die zo fel tegen de besnijdenis was? Hoe kan dat? Wel, omdat de moeder van Timotheüs een Jodin was! Zo was naar de wet Timotheüs ook een Jood, een Jood die zich niet liet besnijden zou uitgeroeid moeten worden. En in Handelingen 21 lezen we dat alle apostelen, inclusief Paulus, ervan overtuigd waren dat Joodse christenen hun kinderen moesten laten besnijden.

Aanbevolen

Moderne Wetenschap In De Bijbel
Moderne Wetenschap In De Bijbel
Score 3.6 van 5 sterren.
€18,50
Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
Klik om dit product bij bol.com te kopen

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op