De volle zekerheid van het geloof
juli 26, 2016
De beloften van God, Die niet liegen kan!
juli 27, 2016
Show all

De gelijkenis van Jozef en de Messias

Ongetwijfeld kent u het verhaal van Jozef, maar heeft u ooit de profetische diepgang hiervan horen uitleggen? Nee? Deze gelijkenis las ik in een boek van een Messias belijdende Jood die zijn orthodoxe broeder vanuit het oude Testament verwees naar zijn Verlosser in het Nieuwe Testament. Ik deel het graag met jullie.

Jozef de zoon

Jozef was de geliefde zoon van Jacob. Jacob verkoos zijn zoon boven alle anderen en maakte voor hem een veelkleurige mantel. Jacob beschouwde Jozef groter als alle andere broers. Dit bleef niet onopgemerkt bij de broers waardoor zij hem haatte. Jezus wordt door Zijn Vader in Mattheus 3:17 ook Mijn Zoon de geliefde genoemd, en ook Jezus wordt door Zijn Joodse broeders gehaat tot op deze dag.

Jozef de dromer

Jozef stond bekend als dromer, hij had profetische dromen waarin aan de Joden (zijn broers) en de heidenen (Farao en zijn dienaars) bekend gemaakt werd wat in de toekomst zou gebeuren. Ook Jezus profeteerde aan Zijn generatie wat er zou gebeuren.

Jozef uitgezonden

Jacob, de vader van Jozef, zond hem weg om zijn broers te bezoeken en hen vrede te wensen. Hoewel Jozef bewust was van hun vijandschap jegens hem, was hij toch gehoorzaam aan zijn vader en hield zich aan zijn bevelen. Het Nieuwe Verbond vertelt ons dat God de Vader Zijn geliefde Zoon Jezus in deze wereld heeft gezonden om de Zijnen, het Joodse volk, te redden. Jezus wist wat de gevolgen van dat bezoek zouden zijn, namelijk dat Hij aan de heidenen overgeleverd zou worden om gekruisigd te worden, maar Hij was desondanks gehoorzaam aan Zijn hemelse Vader en deed dat gewillig en vol liefde.

Het plan om Jozef te doden

De broers van Jozef namen de kans waar en besloten hem te doden, maar uiteindelijk veranderden ze van gedachte en besloten ze hem in plaats daarvan voor twintig zilverstukken te verkopen aan de heidense Midjanieten (Genesis 37:28). Zo zochten de Joodse leiders ook naar een gelegenheid om Jezus te doden en toen een van zijn discipelen Hem uiteindelijk verraadde voor dertig zilverstukken, leverden ze Hem over aan de Romeinen.

Jozefs mantel

De broers van Jozef ontnamen hem zijn mantel, die symbool staat voor autoriteit en heerschappij, en gooiden hem in een put. Voordat Jezus gekruisigd werd ontdeed men Hem van al zijn klederen. Na afloop werd Hij begraven in de put van de graftombe.”

Jozefs verzoeking

“Niet lang na zijn aankomst in Egypte moest Jozef een hevige verzoeking doorstaan en dat lukte hem glansrijk. De Schrift vertelt ons dat Jezus aan het begin van Zijn openbare bediening zwaar verzocht werd door satan, maar dat hij deze verleidingen doorstond zonder te zondigen.
De vrouw van Potifar was woedend dat Jozef haar verkeerde toenadering afwees. Ze zette het hem betaald door hem vals te beschuldigen, hoewel hij geheel onschuldig was. Zo is ook Jezus, hoewel Hij onschuldig was, gestraft voor onze zonden. Hij heeft Zelf nooit een zonde bedreven.

Jozef in de gevangenis

Jozef bracht meer dan twee jaar door in de gevangenis, voordat hij gerechtvaardigd werd en door Farao verheven naar de tweede plaats in het koninkrijk. Jezus bracht twee dagen en drie nachten in het graf door, voordat God Hem deed verrijzen in kracht en in grote heerlijkheid.
Jozef was naast Farao de tweede heerser over Egypte. Jezus werd aangesteld tot Koning over de volkeren en zit nu in de hemel op de troon aan de rechterhand van God, zoals geschreven staat: “Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten” (Psalm 110:1).

Jozef voorziet van voedsel

Jozef werd gemaakt tot de man die voor iedereen voorzag. Hij deelde niet alleen graan uit aan de Egyptenaren, maar aan de gehele aarde want overal heerste honger. Zo is Jezus het “brood des levens” (Johan- nes 6:48), dat de hele wereld voedt met Zijn barmhartigheid en ontfermende liefde.

Jozef en zijn verblinde broeders

De broers van Jozef daalden af naar Egypte om voedsel te kopen, omdat er in die tijd een grote hongersnood heerste in Kanaän. Tenslotte verschenen ze voor Jozef. Vandaag de dag sterft het volk Israël van de honger, maar allen die tot Jezus komen, ontvangen van Hem het brood des levens. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Jezus weet alles van Zijn Joodse verwanten, maar hun ogen zijn nog steeds zo verblind dat ze Hem nog niet herkennen.

Het berouw van Jozefs broers

De broers van Jozef dachten ten onrechte dat hij een Egyptenaar was en spraken met hem door middel van een tolk. Het Joodse volk behandelt Jezus alsof hij een heiden is, weigert om Hem bij Zijn Joodse naam te noemen, en slaagt er niet in Hem te erkennen als hun broeder.
Jozef gaf zijn broers een wat ruwe behandeling totdat, tot zijn volle tevredenheid, was aangetoond dat zij zich oprecht bekeerd hadden. Jezus wacht ook nu totdat Zijn familie haar zonde tegen Hem erkent en ermee stopt Hem de schuld te geven voor haar ongeluk.
Jozef maakte zich aan Zijn broers bekend en zei tegen hen: ‘Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt’ (Genesis 45:4). Jezus zal spoedig zijn ware identiteit bekend maken aan het huis van David, nadat Hij de Geest der genade en der gebeden over hen zal hebben uitgestort. Dan zullen ze Hem aanschouwen ‘die zij doorstoken hebben’ (Zacharia 12:10) en erkennen dat ze hun broeder, hun eigen vlees en bloed, hebben verkocht aan de heidenen.

De broers, Israël, en de heidenen.

Jozef zei tegen zijn broers dat ze niet verdrietig moesten zijn, noch boos op zichzelf omdat ze hem verkocht hadden, want dat God hem voor hen uitgezonden had om hen het leven te redden (Genesis 45:5). Hij zei tot hen: ‘Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, teneinde….een groot volk in het leven te behouden’ (Genesis 50:20). Zo was het volk Israël zich er ook niet bewust van wat het deed toen het Jezus overleverde aan de Romeinen om geëxecuteerd te worden. Maar zelfs aan het kruis riep Jezus uit: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23:34). God heeft uit het kwade iets goeds doen ontstaan. Hij heeft de verwerping van Jezus door de Joden gebruikt om redding te brengen aan de heidenen. Jozef nodigde zijn broers vanwege de hongersnood uit om te komen wonen in het land Gosen. Jezus heeft ook een plaats gereserveerd in Zijn koninkrijk voor Zijn volk, het Joodse volk

Send this to friend