Vorsten als dienaren – C.H. Spurgeon
mei 19, 2016
Toon de wonderen van Uw goedertierenheid
mei 20, 2016
Show all

Openbaringen en profetieën

DE GROTE VERDRUKKING AANSTAANDE ?

 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Openbaringen 22:19

Bovenstaande woorden uit Openbaringen 22 vers 19 mag ons ernstig doen afvragen wanneer deze tekst dreigend spreekt tegen hem die afdoet van dit boek al dan niet dezelfde betekenis zou kunnen hebben als het nalaten of negeren van dit Bijbelboek. Na jaren onder het gehoor te hebben gezeten van predikers zullen enkele luisteraars zich afvragen waarom er nooit of nauwelijks gesproken wordt uit het Bijbelboek Openbaringen. Het zuinige wat er door enkele gezegd wordt is dan wat de oudvaders zeiden, maar zelden hoort men van een prediker (uitzonderingen daar gelaten) wat de Geest hen zelf heeft geleerd over deze profetieën. Wanneer een prediker waarlijk (s)preekt uit en door de Geest Gods zou dezelfde Geest dit Bijbelboek en zijn profetieën dan uitsluiten? Vraag blijft echter waarom men zelden of nooit spreekt over deze profetieën uit de Openbaringen, zou er iets opgetekend staan om verborgen te blijven? Of zou dit boek voor de Almachtige onbelangrijk zijn? Natuurlijk niet. Het Bijbelboek Openbaringen is uiteraard niet geschreven om bladzijdes van de Bijbel te vullen! Er is te vrezen voor een andere oorzaak zoals in Jesaja 6 vers 10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta. Ondertussen swingen we er op los in naam van de Heer, nemen Jezus aan als verlosser tijdens opwekking festivals die gepaard gaan met spectaculaire muziek en lichtshows, anderen weer zitten bij de Vader op schoot en gaan elke zondag tweemaal ter kerk of komen bij elkaar op gezelschappen. En toch leven we achteloos langs de onmiskenbare tekenen des tijds. In het Bijbelboek Openbaringen staan veel vervulde profetieën die doen geloven dat we zeer dicht leven bij wat de Bijbel noemt “de laatste dagen” of “het einde der tijden.” Onder deze vervulde eindtijd tekens is het bestaan van het Joodse volk in hun eigen land opmerkelijk, en wees eens eerlijk, hoe vaak hoort u hier iets over in de onderlinge samenkomsten? Dit volk Israël is bijeen gedreven of heeft zich er vrijwillig gemigreerd vanuit meer dan 170 landen van de wereld. Iedereen die bekend is met de grote eindtijd voorspelling herkent wat Jezus Christus bedoeld in Zijn rede op de Olijfberg toen Hij zei: ” En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. ” (Matt . 24:32). De vijgenboom vertegenwoordigt het volk Israël. Met andere woorden, als het Joodse volk terug komt en zich zal verzamelen in haar eigen land, zal dit u het teken zijn van Zijn wederkomst en weten dat het einde nabij is “het begin van de weeën” deze weeën zijn dienstbaar tot bekering! De tijd van het herstel van Israël loopt via een overgangsperiode uit op de vreselijke eindtijd. Dat is de tijd van de antichrist, de geniale wereldheerser met het getal 666 (zie Openbaring 13:16-18) Aan de andere kant dienen wij niet te voorbarig te zijn met onze conclusies. Want vraag blijft echter wel tot hoever wij al de Joden in Israël moeten zien. Wie is een Jood, en zijn alle Joden Israëlieten? Is het herstel van Israël als Natie voltooid? Dergelijke vragen roepen op tot een aparte studie.

Veel profetie geleerden beschouwen de Olijfberg rede als de belangrijkste eindtijd profetie in het Nieuwe Testament. Door het islamitische terrorisme in het Midden-Oosten en vele andere tekenen van het einde, komen we in de buurt van wat men noemt “het einde van de eindtijd.” De tragedie is dat veel van onze preekstoelen in de kerken bijna niets zeggen of zwijgen over dit onderwerp! In Ezech. 37 lezen we over een profetie van een dal met dorre doodsbeenderen. We zien hierin dat er twee fasen zijn voor Israëls herstel. De eerste is lichamelijk. Dit herstel is al geruime tijd bezig, zoals de terugkeer van het volk en dat Israël weer als volk en natie op de kaart staat. De tweede fase is dat Israël geestelijk hersteld zal worden. Maar daar moet eerst bekering aan vooraf gaan (Hos. 3:4,5). Dan, als zij Jezus hebben aangenomen, aan het einde van de Grote Verdrukking, zal het overblijfsel het Land voor altijd in vrede bezitten: “Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! (Matt. 23:39).

Als Jezus komt zullen alle Joden die dan nog in verstrooiing zijn in geloof terugkeren. En zal het volk geheel uit rechtvaardigen bestaan!: “Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking” (Jes. 60:21). Dan zal Israël zowel fysiek als geestelijk volledig worden hersteld. De grenzen van het Land worden dan niet meer door politieke leiders bepaald, maar door de Messias Zelf (Ezech. 47, 48).

Nu leeft het volk nog in angst voor aanslagen en oorlogen. Ook leeft het volk achter een grote muur om haar veiligheid te waarborgen. Als Jezus komt en “gans Israël” behouden is, dan zal het volk echt in vrede wonen en over de gehele wereld in aanzien zijn!: “En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.” (Jes. 2:3). De terugkeer van de Joden naar Israël is voor de gemeente een belangrijk teken wat laat zien dat deze huidige “bedeling der genade” ten einde loopt en dat de Grote Verdrukking nabij is. Toch is het verbazingwekkend dat hoewel we nu leven in een tijd waarin God veel van Zijn prachtige plannen heeft onthuld in Zijn Woord, veel preekstoelen zwijgen over deze troostende waarheid die zo duidelijk is door het bestuderen van de vervulde profetie. Argwanend keren de gevestigde kerken zich af van de kennis die de steeds meer Messias belijdende Joden over de gehele wereld ons brengen. De oudvaders (ongetwijfeld waren veel van hen godvruchtige mannen) hebben het alleenrecht van spreken gekregen. Toch voorzagen maar zeer weinig van hen het herstel van Israël en zo hebben zij zichzelf als een Jafet de tent van Sem opgeëist, Sem deed niet meer mee. Helaas laat het grootste gedeelte van de predikers de profetieën en het Bijbelboek Openbaringen dicht, we (s)preken er maar niet uit. Het meeste is voor hen onbereikbaar. Men is zo toegedaan met de eigen wijsheid dat oprecht gevreesd kan worden dat enkele verblind geworden zijn. Scheuringen, afscheidingen, verdeeldheid, en hoogmoed is de trieste realiteit. Moet dat de Joden tot jaloersheid wekken? Natuurlijk niet. De jaloersheid van de Joden zal zijn dat zij hun Messias kwijt zijn geraakt, hun oudste Broeder. Enkele dagen na de vreselijke scheuring tussen de PKN en de huidige HHK in 2004 gebruikte een predikant uit de Hersteld Hervormde Kerk in de dienst na de scheuring de Bijbeltekst : Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden, min of meer een bevestiging naar zichzelf en zijn volgers dat zij op de goede weg waren. De overige dominees uit de PKN deden niet meer mee, die uitspraak ontlokt een onvermijdelijke gedachten van zijn luisteraars dat de achtergebleven predikanten in de PKN niet volhardend waren in de leer volgens deze dominee. Er werd in die dienst gezongen uit Psalm 79:1 de heid’nen zijn gekomen. Vanuit de PKN was ook weinig broedelijke liefde te bemerken. Men ziet niet meer dat de scheuring een oordeel is van onze eigen godsdienst waar wij allen schuld aan hebben. En nu? We gaan verder, steeds maar door, een ieder in zijn eigen kerkverband en verkondigen het Evangelie en zwijgen vooral over dat ene Bijbelboek… Openbaringen. Waarom?

Vergeestelijking en allegorische toepassing

Predikanten en voorgangers uit veel stromingen en uit een aantal gereformeerde kerken nemen de Bijbel niet letterlijk zoals God het heeft bedoeld. Wanneer men vergeestelijkt of de bedoelingen van God allegorisch voorstelt, maakt men het alles behalve begrijpelijk. In plaats daarvan, worden degenen die de Bijbel niet letterlijk nemen vaak belachelijk gemaakt en worden zij beschuldigd van een ” houten letterlijke interpretatie van de Schrift. “

Wij moeten lezen hoe het er staat en dat God bedoelde wat Hij zei toen Hij met Zijn Heilige Geest sprak door de profeten en apostelen. Het is natuurlijk wel zo dat de waarschuwingen en beloftes die Hij tegen de toenmalige generatie gesproken heeft met gezond verstand mogen worden toegepast op of aan ons zelf, want taal, gewoontes, en manieren veranderen door de jaren. Na 300 jaar, is het moeilijk om Geoffrey Chaucer en William Shakespeare te begrijpen in hun oorspronkelijke taal. Delen van de Bijbel werden meer dan 3000 jaar geleden geschreven. Er zijn vandaag de dag veel goede vertalingen en Bijbelstudie’s. De slechte vertalingen laten we nu maar even in het midden. Ook zijn er vele passages die symbolen, metaforen, en stijlfiguren die in het licht van hun oorspronkelijke context moet worden beschouwd om te verzekeren dat we precies de oorspronkelijke betekenis bevatten. Wie kent ze beter als… precies, de Joden zelf.

Wel een letterlijke interpretatie van de Schrift uitgezonderd de 28 procent van de profetische passages

Veel evangelische kerken hebben in navolging van Augustinus aangenomen dat de Bijbel wel letterlijk moet worden genomen maar dan met uitzondering van de profetische passages. Zo vermijden ze het profetisch onderwijs te midden van de vele tekenen die bestaan in onze moderne tijd, welke duidelijke tekenen van het einde zijn. Een voorbeeld van zo’n teken is de eerder genoemde en wonderbaarlijke terugkeer van het volk Israël naar het Heilige Land in onze eigen generatie. Het bestaan van Israël, dat Hebreeuwse volk dat 4000 jaar geleden met Abraham begon. Vele beschavingen zijn onder het zand van de tijd tot zinken gebracht. Echter, vandaag de dag, is Israël als land gevestigd op de kaart, en is het in het dagelijkse nieuws op tv, radio en in de media over de hele wereld, precies zoals de profeten en apostelen hebben voorspeld voor de laatste dagen.

Een predikant krijgt zijn opleiding van seculiere onderwijzers.

Te veel instellingen en christelijke hogescholen hebben professoren en docenten die als “geloofwaardige afgestudeerde” voor seculiere colleges werkzaam zijn, maar waar in werkelijkheid de kern van het onderwijs werelds en vijandig is tegenover God en de Bijbel. Veel van deze professoren maken diegenen belachelijk die de goddelijke natuur van de Bijbel, en in het bijzonder de toekomstige voorspellingen leren. Een ander probleem is dat bij vele “bevindelijke” theologische docenten de vergeestelijking een basis van de schrift is waar dat helemaal niet moet. Dit komt omdat er veelal onderwezen wordt uit het gedachtegoed van oudvaders waarvan het grootste deel de profetie van de terugkeer van Israël in het beloofde land niet meer konden geloven, waardoor de “kerk” in plaats van Israël is komen te staan, dit heeft bij veel van de bevindelijke kringen een ongekende negatieve invloed op de leer, maar ook met de bedoelingen van God met Zijn volk Israël. Veel heerlijke beloftes en profetieën aan het volk Israël zijn daarmee gekaapt waardoor het Bijbelse algoritme en het zicht op de profetieën is verstoord en worden genegeerd. Een zeer belangrijke educatief principe is: “Je kunt niet geven wat je niet bezit.”

Een predikant is niet bereid om het harde werk te doen van bidden en studeren in Gods Woord

Studeren uit de Schrift is als hard werken, daar is nodig: gebed, een dicht leven bij God, en een sterk eigen discipline om in de Bijbel te studeren, zodat men een goed doordacht en Bijbels gebaseerde boodschap kan geven in het vuur van de Heilige Geest. Anderzijds mogen we niet vergeten dat ook zij slechts mensen zijn, maar we spreken nu over de merkbare nalatige kenmerken. De Geest van God is de beste leermeester voor een predikant als het gaat om het bestuderen van de Bijbel inclusief de profetieën en het Bijbelboek Openbaringen. De luisteraars moeten en mogen deze verklaringen uit de Openbaringen en van de profetieën echt van hun predikant verwachten. Veelal ontziet een predikant zich van dit harde werk en neemt het gedachtegoed over van oudvaders. Maar wanneer men eenzijdig uit deze bron put, hetzij in studie of het achteloos overnemen, is er voor gebed om verlichting uit de schrift nauwelijks geen behoefte meer. Een andere reden dat gebed om leiding in de Schrift er haast niet meer is, kan als reden hebben dat de meeste predikanten werken met computergestuurde Bijbelprogramma’s die bijpassende tekstverwijzingen in een handomdraai weergeven, de preken worden aangevuld met ervaringen en overdenkingen van anderen boeken buiten de Bijbel, waardoor de studeerkamer steeds minder of niet meer in de hemel staat. De boekenkasten staan op alfabetische volgorde vol met het gedachtegoed van oudvaders, Paulus daarentegen had genoeg aan de schriften en de Geest van God. Zonder dit harde werk van gebed, en het eigenhandig studeren onder de onmisbare leiding van de Geest, kan een voorganger nooit aan de behoeften van zijn luisteraars voldoen. Drukke echtgenoten en vaders hebben met hun kinderen het volste recht om een ziel stimulerende en begrijpende boodschap te verwachten van de predikant die ze onderhouden, zodat ze kunnen worden onderwezen in Bijbelse waarheden als ze de diensten bijwonen. Dat kan niet worden gedaan tenzij de prediker zelf de Bijbel zorgvuldig met het gebed door leiding van Gods Geest bestudeert voordat hij de preekstoel beklimt. En het is de Goddelijke waarheid dat de predikanten de opdracht hebben om de hele raad van God te verkondigen, en niets is meer inspirerend dan preken uit de vele beloften en profetieën waarvan Jezus zegt dat die aanstaande zijn. Want dat is wat de apostel Paulus noemde “de zalige hoop” (Titus 2:13), en ten minste tweemaal schreef hij, troost elkaar met deze woorden” (1 Thess. 4:18).

Er zijn predikanten die niet van lezen houden

Een goede prediker moet een fervent lezer zijn. De apostel Paulus adviseerde de jonge Timotheüs, zijn zoon in het geloof, om aandacht te besteden aan het lezen, dit kon hij goed gebruiken in zijn prediking om daarmee een goed voorbeeld te zijn voor de gelovigen (1 Tim. 4: 9-16). Dat pastoraal advies van de reizende kerkbouwer en ervaren apostel Paulus is zeer geschikt voor alle predikanten van vandaag. Hoewel het belangrijk is dat we vandaag de dag veel lezen, is het dubbel zo belangrijk voor de herders en leraars om niet alleen te lezen van de geschriften van de Geest vervulde mannen, of de verschillende visies van oudvaders op de Bijbelteksten maar wat nog belangrijker is, het Woord van God. wanneer men vaart op verschillende visies van oudvaders, en verschillen zijn er, zal men ongetwijfeld geneigd zijn te kiezen voor een uitleg waar het hart zich goed en vertrouwd bij voelt. Maar dikwijls is het zo dat waar wij ons goed bij voelen nu net niet is wat we nodig hebben.

Een prediker wordt misleid door bedriegers

Een andere reden dat de kansels vaak zwijgen over de profetieën en het boek Openbaringen is het gevolg van het misbruik door sommige bedriegers, misleide fanatiekelingen, en oprichters van valse sekten. Veel van hen hebben het onderwijs van de uitgekomen profetie genegeerd door het instellen van data dat niet waar bleek te zijn en door onze Heere en Zijn apostelen regelrecht werd verboden. Dit is des te meer reden waarom de kansels moeten worden gebruikt om de waarheid over de eindtijd en de toekomstige voorspellingen te onderwijzen, zodat christenen niet zullen worden misleid in de naderende komst van de Heere in het einde der tijden.

Er zijn predikanten die denken dat mensen niet geïnteresseerd zijn in de Bijbelse profetie en het Bijbelboek Openbaringen

Sommige predikanten hebben het idee dat christenen niet geïnteresseerd zijn in de Bijbelse profetie. Dit denken kan vlak na de Tweede Wereldoorlog populair zijn geweest toen de vrede nog prominent was, maar dat is al lang voorbij. We leven in tijden van “oorlogen en geruchten van oorlogen” een ieder die zijn ogen niet wil sluiten kan het zien (Matth. 24: 6). En we leven al helemaal niet in tijden dat ons doet denken dat de vrede in de horizon van ons leven aanstaande is. Daarnaast bezitten de schurkenstaten nu atoom en neutronen bommen, en Iran is in snelle opmars om in de komende tien jaar beiden bommen in een systeem te installeren dat de hele wereld kan bereiken. Het idee dat mensen niet geïnteresseerd zijn in de Bijbelse profetie is een misleiding van Satan om de kerk en de evangeliserende christenen in slaap te wiegen. Niets geeft meer energie als onderwijs over de spoedige komst van Christus en het naderende einde van de tijd. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste redenen waarom we weten dat Jezus de enige echte Messias is die door God is gezonden naar deze wereld, is omdat hij tijdens zijn korte 33 jaar van Zijn leven meer dan 109 profetieën van het Oude Testament vervulde. Geen enkele andere persoon komt zelfs dicht bij die vervulling.

De prediking van een vervulde profetie bewijst Gods trouw aan Zijn volk in het verleden. Toekomstige eindtijd profetieën leren ons over het prachtig plan die Hij voor de toekomst heeft. We hopen dat er onderwezen mag worden in deze profetieën door hen die menen het goede voor te hebben met hun hoorders. Immers, de apostel Paulus noemde het “de gezegende hoop.” Als dit gehoord wordt in de kerk, en er meer over gelezen wordt in de Bijbel, en men het bestudeerd als de Bereërs in de vroege kerk, en men het tracht te onthouden en mediteren, beloofde de apostel Johannes en onze Heere u en uw kerk een “zegen”: “Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. “(Openbaring 1: 3).

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op