Opnieuw zal ik hierom gevraagd worden – C.H. Spurgeon
februari 19, 2016
God, Die de nederigen troost – C.H. Spurgeon
februari 20, 2016
Show all

“Bijbelstudie over het eeuwige verbond met Abraham”

GOD SLOOT EEN VERBOND MET ABRAHAM ( Genesis 17 ) WAARIN HIJ BELOOFT:

  • Dat Abraham tot een groot volk zal zijn ( Genesis 17:2 ) Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen ( Genesis 17:4 ) Gij zult tot een vader van menigte der volken worden.
  • God belooft een God te zijn voor Abraham’s volk ( Genesis 17:7 ) Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.
  • Dat het volk het land Kanaan erfelijk zal bezitten ( Genesis 17:8 ) En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingenschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting: en Ik zal hun tot een God zijn.

HET ONTSTAAN VAN HET VERBONDSVOLK ( ISRAEL of anders gezegd de Joden )

Genesis 17:10 ,11  Dit is Mijn verbond dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is u besneden worde. En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden : en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. Niet alleen de ingeborene maar ook de gekochtene ( de slaven ) werden besneden ( Genesis 17:13 ) De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden: en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. Door de besnijdenis onstaat hier het verbondsvolk. Een ieder die zich liet besnijden werd aan het verbondsvolk ( het volk ISRAEL of de Joden ) toegevoegd, zowel de ingeborene, als de gekochte. Tot op de dag van vandaag worden al de Joden ( het verbondsvolk ) besneden. Zie de tekst van Genesis 17:13, Mijn verbond ( de besnijdenis ) zal zijn tot een eeuwig verbond.  Dit oude verbond is nog steeds van kracht en is nooit afgeschaft. Er staat immers een eeuwig verbond. De leer dat de ( zuigelingen ) doop in plaats is gekomen van de besnijdenis is dus geen bijbelse leer !

HET OUDE & NIEUWE VERBOND ( Het nieuwe verbond is aan het oude toegevoegd )

Er is dus 1 verbond gesloten met Abraham, hierdoor onstaat het volk ISRAEL oftewel de Joden, maar er zijn twee verschillende toegangen tot dat ene verbond. De toegang tot het oude verbond is de vleselijke besnijdenis voor alle Joden, de toegang tot het nieuwe verbond is de geestelijke besnijdenis ( de rechtvaardigmaking door het geloof ) In het oude testament heeft God dus alleen een verbond gesloten met zijn verbondsvolk ISRAEL. In het Nieuwe Testament mogen de heidenen ook toegang krijgen tot dat verbondvolk, alleen nu niet meer door de vleselijke besnijdenis, maar door genade alleen. ( door het geloof in de Heere Jezus Christus ) Zie ook de verwijzing van Paulus in Galaten 4:22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. 23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; 24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; ( Galaten 4:22-24 ) Ismael was een gedwongen Jood, omdat hij zich moest laten besnijden, hij was van nature geen Jood maar kwam uit de slaventeelt ( niet uit het nageslacht van Abraham ) Izaak was daarintegen wel van nature een Jood, hij is een jaar na de besnijdenis van Abraham geboren. Izaak was een wonderkind, een kind der genade. De buik van Sara was al gesloten, en toch werd Izaak geboren. Hierdoor was Izaak als een voorbeeld; dat later de heidenen door genade ook mogen toe treden tot het verbondsvolk. ( ISRAEL ) De twee verschillende verbonden waar Paulus het in Galaten over heeft.

Diegenen die door de vleselijke besnijdenis tot het verbondsvolk traden, werden daarmee niet zalig. Abraham werd door zijn geloof gerechtvaardigd ( voordat hij besneden werd ) Het verbondsvolk moet dus in de voetstappen van Abraham treden: zijn geloof. Zo ook de Joden van onze tijd. Alle Joden worden besneden, een teken dat zij Joods zijn, maar alleen een Messias belijdende Jood zal zalig worden ( door zijn geloof ).

SAMENVATTING

  • De besnijdenis is nooit vervangen, maar is nog steeds het eeuwige verbond dat God met ISRAEL heeft gesloten.
  • Hierdoor kan de doop geen vervanging zijn van de besnijdenis ( de leer van de kerk )
  • Elke Jood die besneden is ( ook in onze tijd ) hoort tot het verbondsvolk ISRAEL.
  • Alleen als een besneden Jood tot geloof komt is hij behouden.
  • De heidenen worden door het geloof ( geestelijke besnijdenis ) aan het gelovige deel van het verbondsvolk ISRAEL toegevoegd.
  • Een heiden zal nooit een Jood worden, dus hoeft ook niet vleselijk besneden te worden.

DE DOOP, HET NIEUWE VERBOND?

Nee, alleen door geloof wordt een heiden ingeent in de olijfboom ( het gelovige deel van ISRAEL  ), niet door de doop. Daarom zegt de Schrift: indien gij gelooft zo is het geoorloofd te dopen. De doop komt na het geloof. ( als belijdenis van dat geschonken geloof ) Met de doop wordt de afwassing der zonden uitgebeeld ( bad der wedergeboorte ) en niet een verbond dat God met de heidense kerk heeft gemaakt. Nogmaals: God heeft alleen een  verbond gesloten met Zijn verbondsvolk ( ISRAEL ) en niet met de heidenen ( zie Jeremia 31:31 ). Een heiden die tot geloof komt wordt toegevoegd aan dat verbondsvolk als tak aan de olijfboom, en zeker niet in plaats van. Het gelovige deel van ISRAEL is de edele olijfboom met wortel en tak met de doorvloeiende sappen van Gods Geest, en de heidenen, die worden dus door het geloof wat Abraham is toegerekend tot gerechtigheid als wilde tak ingeent in die olijfboom, Gods Geest vloeit ook door hen. Zij horen bij de Messiasbelijdende Joden en zij en u sámen vormen de Gemeente! Dàt is de sfeer die de hele Romeinenbrief ademt. Met de uitgehouwen takken worden de Joden bedoeld die hun Zaligmaker verwerpen.

Plaats een opmerking

Send this to friend

Spring naar toolbar