Hem zij de heerlijkheid – C.H. Spurgeon
februari 15, 2016
Leren tevreden te zijn in alle omstandigheden
februari 16, 2016
Show all

Ingelijfd in Christus en geënt op de edele olijfboom door de zuigelingendoop, of door het geloof?

Zie ook: kinderen heilig door gelovige ouders

Een korte verhandeling over de inlijving in Christus, met de volgende vraag: wanneer en hoe wordt men ingelijfd in Christus, is dit door de doop, of door het geloof? De traditionele kerk leert dat de doop der zuigelingen de kinderen in het verbond brengt, de inlijving in Christus als vele leden van Zijn lichaam, nog voor een mens tot het geloof gekomen is. Deze leer is ontstaan uit een verkeerde denkwijze, “de kerk in de plaats van Israël” (al ontkend de kerk dit laatste steeds meer). Maar waar komt die leer vandaan dat de kinderen in Christus worden ingelijfd? Deze leer ontstaat door steeds maar weer te luisteren naar de oudvaders, naar wat zij zeggen over de doop, zij hebben volgens sommige dus zoveel licht ontvangen dat zij in gezag gelijk staan aan de Heilige Schrift. Sola Scriptura (wat betekend Alleen de Schriften) wordt vaak ongemerkt Sola Oudvaders, laten we toch bij de leer der Apostelen en Profeten blijven. De oudvaders kunnen nuttig zijn, maar zij staan in hun mening en opvatting niet gelijk aan het Woord van God, bekijk uw boekenkast eens, zo veel oudvaders, zo veel meningen, zo veel opvattingen, des te meer oudevaders we lezen, des te meer verwarring, we pikken er dan maar het beste uit. Wat zijn we Luther veel dankbaar, maar allen kennen wij zijn opvatting tegenover de Joden. Ook Calvijn is een mens als Luther. Calvijn had een grote invloed op de Reformatie, zijn leer is dan ook overgenomen door de kerk. Maar is Calvijn net zoals de Heilige Schrift gezaghebbend? Mogen we hem wel onderzoeken of alles naar de Apostelen en profeten is? Laten wij eens kijken wat Calvijn zegt over de inlijving: Calvijn zegt in boek IV Hoodstuk XVI, 22,23:  quote namelijk, dat wij door de Doop in het lichaam van Christus zijn ingelijfd, opdat de kleine kinderen, die Hij tot zijn leden telt, gedoopt moeten worden, opdat ze van Zijn lichaam niet afgescheurd worden. einde quote Is dit waar? Ingelijfd in Christus en Zijn gemeente zonder geloof? Belangrijk is daarbij om te weten wie er met de edele olijfboom bedoeld wordt. Ik wil u graag onderstaande laten lezen over de gemeente, de gelovige gemeente, met Israel als de olijfboom . Het is zo belangrijk, en onze plicht, om zelf te onderzoeken of het naar de Schrift is wat ons geleerd is, en wordt. Dit zal dan sommige misschien niet aanstaan, met name enkele van hen die het ambt bekleden. Maar de vraag is niet zozeer of u het wil begrijpen, maar de vraag is of God wil dat u het bergrijpt.

Het volgende commentaar is van een Messiasbelijdende Jood, hij schrijft het volgende:

quote: Het is daarom heel belangrijk voor de kerk om te weten waar zij mag staan. De kerk staat als wilde tak ingeënt op de edele olijfboom, en niet Israël ‘op de wilde tak Kerk! De gelovige uit de heidenen zijn dus bij Israël ingelijfd. Misschien zult u nu wel vragen, bij welk Israël zijn wij dan ingelijfd? Bij de staat Israël, waar door de jaren heen een reeks voorstellen voor een anti-zendingswet in de Knesset is ingediend? Horen wij daarbij? Bij een volk dat gelovigen in Jezus liever ziet gaan dan komen? Welnee! U bent gekomen tot het gelovig deel van Israël, dat haar eigen Messias Jezus wèl kent en belijdt. U hoort bij de Messiasbelijdende Joden en zij en u sámen vormen de Gemeente.

Op Israel geend Het is duidelijk: de olijfboom is Israël met wortel en takken, zoals blijkt uit o.a. Jer. 11:16
(“Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Eeuwige u genoemd”) en Hos. 14:7 (“Zijn loten zullen uitlopen en zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom”). Door die wortel en die stam stroomt het levenssap van de omgang met G’d tot in de takken. De wilde takken die overgeplant zijn op de goede olijfboom, danken aan deze sappen hun leven. Als Israël er niet meer is, is de Kerk ontworteld! Een kerk of gemeente die niet op Israël is geënt, is niet levensvatbaar en heeft bijbels gezien geen bestaansrecht! Maar spreekt Sha’ul niet ook over de verwerping van Israël als volk, als Gemeente? Neen! Hij heeft het alleen maar over enkele takken die weggebroken zijn, opdat op deze vrijgekomen plekken wilde takken geënt konden worden. Hij heeft het niet over het omhakken van de hele boom! Het dreigend misverstand uit het vorige schriftgedeelte uitte zich dus, zoals ik reeds eerder heb opgemerkt, in de opvatting dat de heidenchristenen in G’ds heilsplan in de plaats gekomen zouden zijn van de Israëlieten. einde quote

Ik ben het van harte eens met deze uitleg. Het kan niet anders of wij worden ingelijfd in de gelovige gemeente Gods dan door het geloof alleen! Nee, niet ingelijfd door het geloof als de duivelen, want er staat geschreven dat zij geloven, en zij sidderen. Nee, niet ingelijfd in een verbond door de doop. Maar ingelijfd door het geloof in de Messias voor ons persoonlijk!

11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. (Efeze 2:11-22 SVV)

 

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op