Wie naar Mij luistert, zal veilig wonen.
juli 6, 2016
Broeders, bid voor ons.
juli 7, 2016
Show all

Het volgende is een woord van C.H. Spurgeon over de boodschap van de engel aan de herders: “Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. ”

“Hiermee was gewis het Joodse volk bedoeld; het zij mij dus vergund hier een woord te spreken voor de Joden. Hoe vreselijk en langdurig heeft de christelijke kerk de zonde op zich geladen om de meest eervolle van alle natiën te verachten! Met hoeveel barbaarse wreedheid is Israël behandeld geworden door de kerk van Rome.

Ik gloeide van verontwaardiging toen ik mij te Rome in het Jodenkwartier bevond, en de schandelijke wreedheden hoorde, die de roomsen nog zo kortgeleden tegen hen hadden bedreven. Zij werden gedwongen bijdragen te leveren tot instandhouding van die kerk – denkt hier eens over na. De aanbidders van de éne onzichtbare God werden gedwongen om een kerk in stand te houden, die even melaats is door afgoderij als de Kanaänieten, die door de Heere werden verafschuwd. Het heidendom is niet meer zielverlagend dan het stelsel van Rome. Boven de deur van die kerk staat in hun eigen taal, in het Hebreeuws, geschreven: “De ganse dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een hardnekkig en wederstrevend volk.”Hoe konden zij hopen door zulk een belediging de Jood te bekeren? De Jood zag overal afgoden, die zijn ziel verafschuwde, en hij walgde van de naam van Christus, omdat die naam voor hem vereenzelvigd was met afgoderij, en dit verwondert mij geenszins. Ik vind het prijzenswaardig in de Jood, dat hij zijn eenvoudig geloof in de éne God niet wilde opgeven, voor zulk een zielsvemederend bijgeloof als hem door Rome werd voorgesteld. In plaats van mij te verwonderen over zijn ongeloof, eer ik de Jood en zijn geloof en om zijn moedige weerstand aan dit zinnenstrelend heidendom.

Indien het roomse stelsel het christelijk geloof is, dan ben ik geen christen en ik zou het niet kunnen zijn. Het zou oneindig edeler en mannelijker zijn om eenvoudig te geloven in de éne, waarachtige God, ja zelfs een eerlijk twijfelaar te zijn, dan om zulke scharen van góden en godinnen te aanbidden, als die ons door de roomse kerk worden voorgesteld; of om zich neder te buigen voor lijkklederen en benen van doden.

Laat de ware christelijke kerk aan de Joden denken en met liefde en eerbiedige ernst het ware Evangelie verkondigen. Laat de kerk alle bijgeloof uil haar midden wegdoen en tot Israël spreken van onze genadige Drie-enige God; en dan zal de dag komen, wanneer de Joden, die de eerste apostelen der heidenen en de eerste zendelingen waren tot ons die nog verre stonden, wederom verzameld zullen worden. Totdat dit geschied is, zal de volheid van de kerk der heidenen niet komen.

Onbeschrijfelijke heerlijke weldaden zullen voortvloeien voor de wereld uit de herstelling van Israël; hun wederbrenging zal wezen als het leven uit de doden. Jezus, de Zaligmaker, is de blijdschap van alle volken; maar laat aan het uitverkoren geslacht het wettig aandeel niet onthouden worden van de beloften, die in de Heilige Schrift bijzonder aan hen worden gegeven. De ellende die hun zonde over hen gebracht heeft is ontzettend; nochtans zullen de rijkste zegeningen over hen worden uitgestort.

avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralarrowshockunamusedcooloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  Inschrijven  
Abonneren op