Zonder bloed vindt men geen vergeving
februari 2, 2016
Wij zijn het vlees niet verplicht naar het vlees te leven
februari 3, 2016
Show all

Kinderen heilig door gelovige ouders, wat houdt dat in?

Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. (1Kor. 7:14 )

Dit Bijbelvers in 1 Korinthe 7 wordt niet weinig gebruikt als verdediging van de zuigelingendoop, echter komt in dit vers geen doop of verbond voor.  Maar het is goed om eens te kijken naar de bedoeling van de tekst. Paulus reageert hier op vragen uit de gemeente. Eén van de vragen was, ik ben tot geloof gekomen, moet ik mij afschijden van mijn ongelovige echtgenoot(te) en wat nu met mijn ongelovige kinderen, Moet ik ze verlaten? Wat was de aanleiding voor de gelovige in Korinthe tot deze vragen? In het Oude Testament was een Jood of Jodin verontreinigd als hij met een heidense (onreine) man of vrouw verbonden was. We zien enkele verzen uit de Schrift waarin God het een Jood verbiedt om zich met heidenen te vermengen, met daaronder de uitleg.

  • Ezr 9:12  Zo zult gij nu uw dochteren niet geven aan hun zonen, en hun dochteren niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken, tot in eeuwigheid; opdat gij sterk wordt, en het goede des lands eet, en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid.
  • Exo 23:32 Gij zult met hen, noch met hun goden, een verbond maken.
  • Jos 23:12 Want zo gij enigszins afkeert, en het overige van deze volken aanhangt, van deze, die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert, en gij tot hen zult ingaan, en zij tot u;
  • Exo 34:16 En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochteren; en hun dochteren, haar goden nahoererende, maken, dat ook uw zonen haar goden nahoereren.
  • Deu 7:3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.

Een mooie uitleg vinden we van de inmiddels overleden Evangelist, Jacob Gerrit Fijnvandraat. Vanwege het copyright laten we u alleen de twee belangrijkste antwoorden zien.

Vraag:
a. Waarom neemt deze man een bijzondere positie in als dit toch niets te maken heeft met zijn innerlijke toestand (geloof) en met zijn eeuwig behoud?
b. Wat betekent dat de kinderen geheiligd zijn? Zijn zij wel behouden?
c. Wat is het verschil tussen ‘heilig’ en ‘geheiligd zijn’? (zie antwoord op de website van de auteur)

Antwoord:
a. In het Oude Testament was een Jood verontreinigd als hij met een heidense (dus onreine) vrouw verbonden was. Hij had geen deel meer aan de voorrechten van een Israëliet tot hij de heidense vrouw en kinderen weggezonden had (Ea 9 en 10: 3, 19). De verbintenis met een heidense partner was de Heere een gruwel. In het Christendom is het juist andersom. Daar is de ongelovige huwelijkspartner in het gemengde huwelijk geheiligd (apart gesteld van de wereld) in de gelovige partner. Al heeft dit niets te maken met de innerlijke toestand van zo iemand en houdt het niet in dat zo’n persoon voor eeuwig behouden is, zo is het wat deze aarde betreft toch een gezegende positie, want iemand die met een gelovige gehuwd is, wordt door God apart gezien van de wereld en in de Godsregering niet met de wereld gelijk gesteld. Het voorrecht daarvan kan daarin uitkomen dat God hem bepaalde kastijdingen bespaart, die de wereldling wel ondergaat. Verder ondervindt zo iemand de zegen van het feit, dat hij/zij zich op een terrein bevindt waar door zijn/haar huwelijkspartner met God rekening gehouden wordt. Het voorbeeld van de gelovige partner kan de ongelovige partner tot bekering brengen. Als van een heidens echtpaar een van de partners tot bekering en geloof in Jezus Christus is gekomen, moet de gelovige de huwelijksband dus niet verbreken.

b. Nu zou men dat – gezien wat onder Israël gold – vreemd kunnen vinden. En daarom voert Paulus als argument de bijzondere positie aan van de kinderen. Blijkbaar is het een algemeen aanvaarde gedachte onder de Korinthiërs, dat hun kinderen heilig waren. Welnu, als de ongelovige huwelijkspartner niet geheiligd zou zijn door de verbinding met de gelovige partner dan zouden de kinderen van de gelovigen, zolang ze niet bekeerd waren, ook niet heilig zijn. Zij zijn immers ook nog niet tot persoonlijk geloof gekomen?! Het gaat hier niet slechts om de kinderen uit zulke gemengde huwelijken, maar om de kinderen van de gelovigen in het algemeen. Deze zijn niet onrein, maar heilig. Dat zijn ze in dezelfde zin als de ongelovige partner geheiligd is. Kinderen zijn niet automatisch, op grond van geboorte, behouden, wel bevinden ze zich op een (huwelijks-of gezins)terrein dat afgezonderd is van de wereld. Op dat terrein wordt rekening gehouden met God. Zo worden de kinderen (als het goed is) voor zonden bewaard waar ze in een werelds gezin in zouden vallen. God schenkt aan de christelijke opvoeding zijn zegen en hij wil die gebruiken om de kinderen tot geloof te brengen. Het ‘gij zult behouden worden, gij en uw huis’ is een belangrijk beginsel van Gods Woord.Toch maakt de Schrift een onderscheid tussen de positie van de ongelovige vader of moeder en de kinderen. De ongelovige man of vrouw is geheiligd in de gelovige waarmee hij of zij verbonden is. Van de kinderen staat niet dat ze ‘geheiligd’ zijn maar ‘heilig’ en er staat ook niet letterlijk bij dat ze geheiligd zijn ‘in’ gelovige ouders. Kennelijk worden ze vanaf de geboorte als ‘heilig’ gezien, dat wil zeggen: ‘afgezonderd van de wereld’ omdat ze zich op ‘christelijk terrein’ bevinden door het geloof van een van de huwelijkspartners. Het is niet niet noodzakelijk een geestelijke toestand, maar een uiterlijke verbinding, die zegeningen met zich mee brengt. We zien in dit alles dat God genadig is en graag wil zegenen ook al betreft dat alleen een positie op aarde. De gezindheid van God tot zegening van hen die in zulk een verbinding staan komt daarin tot uiting.

Kinderen van gelovige ouders zijn niet behouden wat de eeuwigheid betreft, want dan zou geen enkel kind van gelovige ouders verloren gaan, (…) einde quote

Bron en originele artikel: http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=1931

Send this to friend