U zult mij leiden door uw raad
september 1, 2016
Genezing voor de zieken
september 2, 2016
Show all

Op een bijeenkomst van predikanten zei een gastspreker eens: “Je kunt een goede preek houden zonder dat je het volk liefhebt, maar u zult nooit een grote preek prediken zonder dat u van hen houdt.”

Deze uitspraak bleef mij bij en ik kauwde en herkauwde het voor een tijd. Kunnen dominees echt goed prediken zonder liefde? Ik heb geworsteld met deze vraag, maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik besefte dat dit kon. Er zijn tal van voorgangers die goede preken prediken zonder echte liefde te hebben voor de mensen aan wie ze het prediken. Zij prediken goed, want hoewel ze niet echt van hun hoorders houden, kunnen zo toch indrukwekkend en vol enthousiasme spreken. Maar hoe gemeend is deze prediking zonder de liefde, en is dit uit Gods Geest?

Luisteraars zeggen achteraf wel eens: “Dat was een goede preek, iedereen kan wat van deze preek opsteken, de timing en het spreken was goed. De illustraties waren Bijbelgetouw en de dominee was eerlijk”. Maar voelde deze mensen ook echt de gunnende liefde? Zou een prediker die door God gezonden is, en door de Heilige Geest geïnspireerd is een tegenpolige eigenschap kunnen hebben van de Geest die Jezus had voor Zijn luisteraars zoals dat geschreven staat in de volgende Bijbelversen:

Mattheüs 14:14
En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.

Mattheüs 15:32
En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken.

Marcus 6:34
En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.

Marcus 8:2
Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.

Marcus 9:22
En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.

Lukas 7:13
En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.

 

Liefde is duidelijk. Het stroomt door een ieder heen. Je hoort het in hun stem. Je voelt het in hun verhalen. Je ziet het in hun lichaamstaal.

Zo kan de interpretatie van de Schrift dus volledig naar de waarheid van de Bijbel zijn. Maar “goed” is alles wat hun prediking ooit zal zijn. Er is gewoon iets wat ontbreekt. Iets dat niet kan worden gemeten, maar kan worden gevoeld. Liefde. Aan de andere kant zijn er ook voorgangers die op hetzelfde niveau (alleen wat minder gepolijst) prediken, maar een oprechte liefde voor de mensen hebben aan wie ze het prediken. Hun liefde is duidelijk. Het stroomt door een ieder heen. Je hoort het in hun stem. Je voelt het in hun verhalen. Je ziet het in hun lichaamstaal.

De manier waarop zij prediken kan niet worden geleerd, maar het is gemakkelijk te zien. Er is een oprechte liefde voor de luisteraars, en zo veranderd een anders goede preek in een heerlijke gunnende verkondiging van Gods Woord. Natuurlijk kan God elke preek gebruiken om een mens te veranderen, maar zou het niet de bedoeling en werking zijn van Gods Geest dat de prediker het met liefde en ECHTE gunning aan elk van zijn hoorders verkondigd?

Als een voorganger echt van zijn luisteraars houdt, dan voelt en weten die luisteraars dat ook. Hij zal zijn punten in de preek gebruiken om mensen te raken precies daar waar nodig. Hij spreekt op een ander niveau, omdat hij DE TIJD HEEFT GENOMEN om naar ze te LUISTEREN. Hij begrijpt de zorgen en weet wat mensen nodig hebben. Hij spreekt niet naar hun kittelachtige oren, maar hij spreekt met ontferming en geduld, hij weent over zijn nog onbekeerde luisteraars en verdraagt de moeilijkheden, niet laconiek of door het opgeruimde karakter, maar met innerlijke ontferming, hij kan het niet helpen dit te doen, hij is door genade zo geworden. Hij is geworden als zijn Meester die vol ontferming weende. Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Lukas 13;34. Hij zal in zijn preek een andere opvatting van iemand in zijn kudde niet openlijk belachelijk maken, dit is mij persoonlijk overkomen i.v.m. andere gedachten over de doop, de predikant maakte in zijn eigen woorden mijn opvatting belachelijk en verdraaide de standpunten van geloofsdopers op een vreselijke manier. Er zijn predikanten die lijken de schijn te hebben vol van liefde te zijn in het spreken, echter, het is slechts tijdelijke emotie en vervoering.

Ik besteed meer aandacht aan jongeren dan aan ouderen, de ouderen hebben hun tijd gehad

Ik hoorde diezelfde dominee eens zeggen: ik besteed meer aandacht aan jongeren dan aan ouderen, de ouderen hebben hun tijd gehad, verschrikkelijk! Alsof een predikant uitmaakt waar en wanneer Gods Geest werkt. Dit voorbeeld haal ik aan om u te laten zien dat deze uitspraak zonder liefde was!

Men zegt wel eens, deze gemeente heeft deze of die dominee echt nodig, hij is verfrissend en evangelisch, en bovendien kunnen de  kinderen hem ook goed begrijpen. Maar laten we toch niet toetsen op kwaliteiten, welbespraaktheid, of op de waarheid van de preek alleen, maar laten we toch zeker ook toetsen op de liefde, want dat is de vrucht van de Geest. Wilt u een voorbeeld van een voorganger met deze liefde? Let dan op wat paulus zegt: Want zelf zou ik wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees (Rom. 9 vers 3). Een preek uit liefde gesproken blijft hangen, de luisteraars herinneren het zich niet alleen oppervlakkig, maar herinneren het zich juist diep in hun ziel, want het is tot hen gesproken met liefde, zij hoorden het aan zijn stem, maar belangrijker nog, ze voelde het. De vrucht van de Geest is liefde. Het is net als de manier waarop wij spreken met onze vrouw, onze man, onze zoon of dochter, het is anders dan de manier waarop wij spreken met een vreemde. We spreken met onze familie anders, omdat we weten wat ze nodig hebben om te horen. We spreken met onze familie anders, omdat we weten hoe we met ze moeten communiceren, zodat zij het zullen begrijpen. Bij een onbekende, zijn we beleefd en communiceren we zo goed als we kunnen, maar het zal nooit op hetzelfde niveau zijn.

Er zijn veel goede predikers die uit een zin grote verhalen kunnen vertellen. Ze zijn boeiend, energiek, en interessant. Maar zonder de liefde zullen die nooit hun volledige potentieel bereiken. Liefde alleen is niet genoeg om een goede predikant te zijn. Je moet nog veel studeren. Je moet nog leren om effectief te communiceren. Maar, zonder liefde, zul je nooit een groot prediker zijn. Bovendien zal de liefde tot de luisteraars ook buiten de kerk zichtbaar zijn, en niet alleen in uiterlijke werken. Maar vooral ook de persoonlijke integriteit en betrokkenheid kan worden gevoeld, spreekt de predikant wel mooi maar voelt het huisbezoek maar als een formaliteit van de predikant, dan zult u dit gauw merken en aanvoelen, dan moet u zeggen, dit was zonder de liefde!

Ik denk dat Paulus het nog het beste zei …

Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.  En al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets .  1 Korintiërs 13: 1-2

Predikanten vraag om liefde voor uw luisteraars. Smeek of u echt van ze mag houden. Uw luisteraars merken het! Uw prediking kan “goed” zijn zonder de liefde, maar het zal nooit groot zijn.

Pastorale adviezen - 3 delen
Pastorale adviezen - 3 delen
€39,99
2 - 3 dagen
Gratis verzending!
Klik om dit product bij bol.com te kopen

Send this to friend