De ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft
augustus 13, 2016
Bidden in het veld
augustus 15, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Verlaat mij niet, HEERE! Psalm 38:22

Geloof jij dat jouw zonden vergeven zijn, dat Christus voor een volmaakte verzoening gezorgd heeft? Wat zou je dan een vrolijke christen moeten zijn! Wat zou je verheven moeten zijn boven de moeilijkheden en beproevingen van de wereld! Als de zonde vergeven is, wat maakt het dan nog uit, wat je verder overkomt? Luther zei: ‘Sla mij maar, Heere, want mijn zonde is vergeven; als U mij hebt vrijgesproken, sla dan zo hard U wilt…’ In dezelfde geest kun je zeggen: ‘Stuur ziekte, verlies, armoede of vervolging op mijn levensweg, en wat U maar wilt. U hebt mij vergeving gegeven en daarom ben ik vol blijdschap.’
Wees, als je verlost bent, ook dankbaar en teer in je blijdschap. Klem je vast aan het kruis, dat je zonde wegnam; dien Hem, die jou gediend heeft. ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk: dat is uw redelijke godsdienst.’ Laat je ijver niet voorbijgaan in een kleine opwelling van een vrolijk lied. Toon je liefde door duidelijke daden. Heb de broeders van Hem Die jou liefhad, lief. Is er ergens een Mefiboseth die verlamd of kreupel is, help hem dan. Ontmoet je een arme en beproefde gelovige, huil dan met hem, en draag zijn kruis , omdat Hij voor jou weende en jouw zonden droeg. Ga erop uit en verspreid de blijde boodschap van de vergevende genade onder andere mensen, omdat jij de genade ook voor niets hebt ontvangen. Wees er niet tevreden mee om deze zegen zelf ontvangen te hebben, maar vertel de geschiedenis van het kruis overal. Heilige vreugde en heilige vrijmoedigheid zullen een goede prediker van je maken, en de hele wereld zal je preekstoel zijn.
Blijmoedige heiligheid is het krachtigste getuigenis, maar de Heere moet je dit geven. Smeek er vanmorgen om, voor je de wereld ingaat. Als wij ons in de daden van de Heere verblijden, hoeven we niet bang te zijn dat we te blij zullen zijn.

Send this to friend