Efraïm is een koek die niet omgekeerd is – C.H. Spurgeon
juni 23, 2016
Klim op een hoge berg – C.H. Spurgeon
juni 25, 2016
Show all

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren. Lukas 11 vers 27-28

Sommigen zijn er vast van overtuigd dat er bijzondere gunsten verbonden waren aan het voorrecht om de moeder van onze Heere te zijn geweest. Zij denken dat Maria ook dieper in het hart van onze Heere Jezus kon kijken dan dat wij ooit zouden kunnen doen. Wij weten niet of Maria meer dan anderen wist. We weten wel dat zij alle woorden die zij ontving, in haar hart bewaarde. Maar verder blijkt uit niets van wat wij in de Evangeliën lezen, dat zij een beter onderwezen gelovige was dan de andere discipelen van Christus waren. Alles wat zij wist, kunnen wij ook ontdekken. Verbaast het u dat ik dit beweer? Ik wil het graag onderstrepen met deze tekst: ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hen bekend.’ Herinner je de woorden van de Meester: ‘Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.’ De Goddelijke Uitlegger van verborgenheden legt Zijn hart helemaal voor ons open en Hij houdt niets achter, wat nuttig voor ons zou kunnen zijn. Hij verzekert ons Zelf: ‘Als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.’ Hij openbaart Zich ook vandaag nog aan ons op een manier waarop Hij Zich niet aan de wereld openbaart. Daarom willen wij niet zomaar uitroepen: ‘Zalig is de schoot die U gedragen heeft.’ Wij willen God als verstandige mensen prijzen en het Woord van God horen en bewaren, zodat wij dezelfde gemeenschap met onze Zaligmaker mogen ervaren als Maria.

Send this to friend